Fortsätt till innehållet

Egnahemstomterna är avsedda i första hand för privata byggare. Staden har i flera års tid kunnat erbjuda olika egnahemstomter till rimligt pris på olika håll i staden. Årligen har ca 50 tomter överlåtits. Tomterna överlåts endera genom uthyrning eller försäljning enligt byggarens önskemål.

Lediga tomter

 • Ansök om tomt i första hand via den elektroniska tomttjänsten. Du kan också lämna in din ansökan till Stadsmiljös kundtjänst (stadshusets bottenvåning, D-vingen) där det även finns ansökningsblanketter och närmare uppgifter om tomter som kan sökas. All information som behövs finns också i den elektroniska tomttjänsten.

  När man ansöker om en tomt är det absolut viktigt att bekanta sig med Kvartersplanerna för småhusområden. I kvartersplanerna finns detaljerade bestämmelser om bland annat våningstalet, takets form och om byggnadernas placering på tomten samt om anslutningar. Kvartersplanerna är bindande på grund av kommunalteknisk planering och kommunaltekniskt byggande. Du hittar uppgifter om tomten i kvartersplanerna via den elektroniska tomttjänsten. Mera information om kvartersplanerna ges av planläggningstjänster.

  Reserveringstiden är ca 6 månader och under den tiden överlåts tomten då byggprojektet blivit aktuellt. Det här innebär att den som reserverat en tomt redan är så långt i sina planer att bygglov kan sökas.

  Tomter som kontinuerligt kan sökas finns på Kilsbäckens och Sjötullen områden som redan har fastställda byggsätt och -bestämmelser. I Kelviå, Lochteå och Ullava finns det dessutom sammanlagt ca 80 egnahemstomter och byggplatser som redan tidigare har kunnat sökas. Tomterna reserveras i den ordning ansökningarna kommer in.

  Staden avverkar trädbestånd och för bort avverkningsavfall från tomterna innan tomterna överlåts. Man försöker dock spara enskilda landskapsträd.

  Tomtreserveringen träder i kraft om reserveringsavgiften har betalats senast på förfallodagen. Reserveringsavgiftens storlek slås fast i reserveringsbeslutet och är lika stor som tomtens hyra för reserveringstiden. Om tomten köps i mycket god tid innan reserveringstiden går ut återbetalas reserveringsavgiften för den tid som återstår av reserveringstiden.

  Tomten överlåts när byggprojektet är aktuellt och byggaren har beredskap att ansöka om bygglov. Tomtens överlåtelsepris är stadens gällande kvadratmeterpris på det aktuella området.

  Om det är fråga om hyrning av tomten ses reserveringsavgiften som betald hyra. Reserveringsavgiften återbetalas inte om byggprojektet inte förverkligas. Både vid hyrning och köp av tomt uppbär staden tomtbildningskostnaderna av byggaren.

  Den som söker en tomt kan som överlåtelseform välja endera köp eller hyrning förutsatt att byggnaden kommer för eget bruk och den sökande inte tidigare har fått en tomt av staden eller det har gått minst 15 år sedan den sökande senast fick en tomt av staden.

  Nya tomter för följande år delas ut på hösten. Om dessa tomter meddelas skilt.