Fortsätt till innehållet

Det främsta syftet med stadens markanskaffning är att skaffa mark för framtida samhällsbyggande.

Tillgången till en tillräcklig råmarksreserv förbättrar förutsättningarna för planläggning samt tryggar en systematisk tomtproduktion och ett ekonomiskt samhällsbyggande. Staden är tvungen att skaffa mark (gator, parker, tomter för allmänna byggnader osv.) också när detaljplaner ska ändras eller när det inte finns någon detaljplan för områden som är i stadens ägo.

Staden kan skaffa mark på många olika sätt. Lagstiftning om medlen som kan användas finns i markanvändnings- och bygglagen, förköpslagen och lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. En stor del av den mark som kommunerna behöver för samhällsbyggande förvärvas genom frivilliga köp. Intentionen är att prissättningen av mark är konsekvent oberoende av tidpunkt för köpet. Man strävar efter att göra markanskaffningen i tillräckligt god tid för att garantera en tillräcklig markreserv för kommunens framtida behov.