Fortsätt till innehållet

I fortsättningen kommer fördröjning att användas allt mer som ett sätt att hantera dagvatten. Fördröjningsdammar har redan anlagts på nyare bostadsområden, och gator som byggs har åter börjat förses med sänkor. Detaljplaner som utarbetats under de senaste åren upptar bestämmelser om att dagvatten ska fördröjas på fastigheten innan det leds in i stadens dagvattenavlopp.