Fortsätt till innehållet

Enligt 103 j § i markanvändnings- och bygglagen får kommunen meddela närmare föreskrifter om dagvattenhantering som gäller kommunen eller någon del av den. Föreskrifterna kan gälla: 1) dagvattnets kvantitet och kvalitet, infiltrering, fördröjning och kontroll av dagvattnet samt behandlingen av dagvatten på fastigheterna, 2) anslutningen av fastigheternas dagvattensystem till kommunens dagvattensystem, och 3) andra med dessa jämförbara omständigheter som hänför sig till dagvattenhantering.

Karleby stads dagvattenbestämmelser har godkänts i Karleby stadsfullmäktige 17.5.2021 (§ 43). I dagvattenbestämmelserna har man bestämt bl.a. om dagvattnets kvalitet och om anslutning av fastigheten till kommunens dagvattensystem.