Fortsätt till innehållet
Flickan springer längs de långa träden på en tillgänglig naturstig. Han har lätta sommarkläder på sig. Det är grönt runt om och massor av träd och växter som bildar ett valvliknande tak över tjejen

Utvecklingsprojekt

Här kan du bekanta dig med utvecklingsprojekt som anknyter till friluftsliv och utflykter och hur de fortskrider. Utredningen om naturmotion och friluftsleder fungerar som bakgrundsmaterial till projekt och åtgärder.

 • Havslandskap fotograferat från ön Storgrundet. Moln återspeglas i havsytan. Himlen är blå. På stranden mittemot syns skog.
  Utsikt från ön Storgrundet.

  Utredningen om naturmotion och friluftsleder har gjorts i samband med projektet om naturmotion och friluftsleder som genomfördes 2022–23 av Karleby stad. Under utredningen kartlades Karlebyområdets friluftsleder och rastplatser samt deras skick och eventuella reparationsbehov.

  I utredningen behandlas kort vilken inverkan naturmotion och utflykter har för människors allmänna välbefinnande, tillgänglighetens och nåbarhetens betydelse för naturutflykter samt utflykters hållbarhet. Dessutom behandlar man i utredningen utflyktsmålens framtida utvecklings- och iståndsättningsåtgärder i Karlebyområdet indelade enligt teman. Slutligen presenteras de i utredningen kartlagda utflyktsmålen och man går igenom eventuella iståndsättningsbehov som lyfts fram.

  Undantagsförhållandena under de senaste åren har lyft fram hur viktig roll objekt i den omgivande naturen och möjligheter till friluftsliv har för människans fysiska och psykiska välbefinnande. Det är viktigt att regelbundet upprätthålla och iståndsätta utflyktsmål så att de kan betjäna kundinvånarna på bästa möjliga sätt. Man måste också se till att materialet som erbjuds användarna är uppdaterat och tillgängligt.

  I utredningen om naturmotion och friluftsleder utarbetades en preliminär tidsplan för iståndsättning av objekt framtida år. De objekt som är i sämsta skick har förtur när det gäller iståndsättning, likaså Karlebys pärlobjekt. I pärlobjekten har man särskilt satsat på nåbarhet och tillgänglighet, barnvänlighet, tjänster och användning året runt. I pärlobjekten utkristalliseras hur mångsidiga och unika naturmotionsobjekten i Karleby är. Utöver åtgärderna i enlighet med iståndsättningstidsplanen satsar man på kontinuerligt underhåll av lederna och på mindre reparationer i andra objekt.

  Utredningen om naturmotion och friluftsleder finns bara på finska.

  Utredningen om naturmotion och friluftsleder (på finska)

 • Flygfoto av Trullö djävulsåker. Djävulsåkern är en fornstrand från senaste istiden.
  Trullö djävulsåker.

  Friluftsleden vid Trullö (ca 13 km) startar i närheten av stadens centrum och är lättillgänglig. Den är en populär led för mångsidig aktivitet såsom vandring, skidning och cykling i varierande skogslandskap ända fram till fiskehamnen vid Trullöudd.

  Iståndsättningen av Trullö friluftsled inleddes 2021 under projektet med Karleby nationalstadsparks tillgänglighet och hållbara användning. Leden utvecklas i syfte att göra den tillgänglig och användbar året om. Den delen av friluftsleden som ligger mot havet iståndsattes 2021. Leden har fått rastplatser och man har öppnat utsikten mot havet i Trullöfjärdens riktning. Dessutom ingick det i projektet att planera en ny förbindelseled från Sundmun till Trullö friluftsled. Den andelen som förverkligats i projektet är i huvudsak tillgänglig. Längs leden finns också virtuell guidning särskilt för barn samt Fiskehamnens tillgängliga landskapsplattform. Arbetet fortsätter på den delen av leden som ligger mot staden.

 • Närbild av en grillplats där en brasa brinner. Landskapet är vintrigt.
  Grillplats med tak vid Sandskata.

  Iståndsättningen av friluftsleden i Sandskata har startat 2021. Huvudmålet med iståndsättningsprojektet har varit att svara på det ökade antalet besökare i Sandskata genom hållbar utveckling av konstruktioner, leder, skyltar, parkering och andra tjänster.

  Användningen har styrts till områden som drar nytta av användningen och som tål nötning. Sandområdet mellan stranden och stora dyner återställs genom röjning och miljörestaurering.

  De föråldrade konstruktionerna vid stranden, parkeringsplatsen och längs lederna har förnyats och samtidigt har områdets tillgänglighet förbättrats. Sandskata passar bra för användning året om eftersom den grunda sjön fryser tidigt och skapar goda förutsättningar för långfärdsskridskoåkning och skidning. Målet är att utöka användningen året om exempelvis med en ny vinterstig. Naturaområdets naturstig (3,5 km) löper i strandlundarna samt längs spänger i strandvassen och delvis i torrare dynterräng. Längs naturstigen finns informationstavlor om områdets natur, två fågeltorn och en fågelgömma, utsiktsflak samt en rastplats med eldstad. Naturstigen och konstruktionerna sköts av staden i enlighet med ett avtal med Forststyrelsen. Naturstigens linjeringar ändras ställvis för att styra nötningen och användningen.

  Iståndsättningen av friluftsleden vid Sandskata är på slutrakan. Några smärre åtgärder vidtas ännu på området.

 • Vintrig bild som tagits snett uppifrån av Harrbåda fyr. Bakom fyren syns små byggnader och längre bort i bakgrunden finns det snötäckta havet.
  Harrbåda fyr.

  Planeringen av iståndsättningen av Rummelö–Harrbåda friluftsled har startat våren 2023. Du kan följa med hur planeringen och iståndsättningen fortskrider här.

 • En människa tittar på fåglar från Villa Elbas tillgängliga fågeltorn.
  Villa Elbas tillgängliga fågeltorn.

  Skicket på Karleby stads fågeltorn granskas och en iståndsättningsplan utarbetas.