Fortsätt till innehållet
Spång vid grönskande vandringsled

Friluftsleder och naturstigar

Friluftsområdena och -lederna i Karleby erbjuder mångsidiga möjligheter till naturupplevelser, motion och utflykter såväl i närheten av havet som långt inne i skogarna. Rastplatser finns både längs de avlägsnare rutterna som på lättåtkomligare platser på närmare håll. Vissa av utflyktsmålen lämpar sig mycket bra för familjer och rörelsehindrade.

Friluftslederna är märkta med skyltar med bild på en fotvandrare och naturstigarna känns igen på bilden av en kotte. Rutterna är märkta så att det inte finns risk att gå vilse och att utflykter kan göras utan karta. På tavlorna längs naturstigarna finns information om områdets natur, djur och växtarter samt kulturhistoria.

 • Friluftsleden vid Perho å är 13,2 km lång och ligger öster om stadens centrum. Naturstigen löper mellan Vittsar och Lahnakoski i varierande skogsvackra och flodnära landskap. Från stigen finns en förbindelserutt (4,5 km) till Köukarberget samt till Åivo och Såka. Leden är i bruk året runt och betjänar bl.a. fotvandrare, skidåkare och fiskare.

  Tjänster

  Längs friluftsleden finns Haapakoski vindskydd, Vessis rastplats med eldstad, Storforsens och Äijänsaaris kåtor samt sjösättnings- och landstigningsplatser för paddlare vid Lahnakoski, Vittsar, Storforsen och Äijänsaari. Fisketillstånd kan köpas vid Kalapassi nätbutik och Shell Vittsar.

  Naturen

  Stigens natur präglas av bladskog, flodbäddar, frodiga granskogar, aspbestånd, talldungar på berghäll samt översvämningslundar. Isosaari översvämningslund (39 ha) hör till Natura 2000- nätverkets skyddsområden. Området har en rik fågel-, däggdjurs- och fiskefauna. Vid Perho ås nedre delar har omfattande ekologiska restaureringsåtgärder genomförts för att förbättra lekplatserna för vandringsfiskar (sik, laxöring, havslax, nejonöga).

 • Visa på karta

  Rummelö–Harrbåda fågel- och vattenområde och naturstig ligger vid Kaustarvikens strand endast ett par kilometer från Karleby centrum. Fågel- och vattenområdet har en area på 236 ha. Området hör till Natura 2000-nätverket. Fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 bör observeras då utflykter i området görs. Dessutom får man endast röra sig på de märkta stigarna. På somrarna finns det betesgång på området.

  Tjänster

  Naturstigen börjar från Villa Elba ungdomscenter. Vid Villa Elba finns ett café och inkvarteringsutrymmen. Längs stigen finns Harrbåda- och Rummelö fågeltorn samt ett utsiktsflak för fågelåskådning. Villa Elbas fågeltorn passar för rörelsehindrade. Leden (700 m) för rörelsehindrade och barnvagnar startar från Villa Elbas parkeringsplats. På områdets infotavlor finns kartor över lederna och tjänsterna.

  Naturen

  Typiska drag för området är det grunda vattenområdet, slamstränderna, de utbredda strandängarna, vassbeståndet och de frodiga lövträdsskogarna. Växtlighetszonerna märks bra på detta landhöjningsområde. Harrbåda udden är den nordligaste synbara delen av den över 200 km långa rullstensåsen. Området har en rik fågelfauna och gynnas av vilande flyttfåglar, speciellt vattenfåglar och vadare.

 • Friluftsområdet Sandhagen-Harrbåda ligger nordväst om stadens centrum. Terrängen är lätt och består till största delen av tallar och tallåsar samt till en del av fuktig granskog. Området betjänar året runt och mångsidigt alla som rör sig i naturen.

  Gamla Kalles trodon

  Gamla Kalles trodon börjar vid Sandhagens parkeringsplats och slutar vid Harrbåda fyr. Längden på friluftsleden är 4,6 km ena vägen. * Vid Harrbåda förenas stigen med Rummelö-Harrbåda naturstig. Längs stigen finns gamla tallmoar, frodigare grandungar och i Harrbåda ändan öppna sandstränder, dyner och Harrbåda fågeltorn.

  * Rutten ändrades lite 2017 pga. vindkraftverket

  Sandhagens motionsspår och skidspår

  I Sandhagen upprätthålls över 10 km skidspår (vintertid), av vilka 6 km är belysta. Spåren går också till Harrbåda och Villa Elba. Motionsspåren är i bruk året runt.

  Visa på kartan

   

  Tjänster

  Både i Sandhagen och vid Harrbåda finns parkeringsplatser och infotavlor med kartor över områdena. I närheten av Harrbåda fyr finns ett fågeltorn. I Sandhagen finns ett vindskydd med eldstad. Vid Villa Elba finns inkvarteringsutrymmen, ett café och ett fågeltorn som passar för rörelsehindrade.

  Naturen

  Vid Rummelö-Harrbåda fågelvattenområde kan man bekanta sig med ett mångfaldig strand- och vattenfågelbestånd. Hyytiäisenmäki är en gammal kulturmiljö och i Tyllpera området finns frodiga gråalsdungar. Hyytiäisenmäkis gamla traditionsbiotop sköts om genom röjning och mejning.

 • Sandskata ligger vid Öja sjöns strand. Fågelvattenområdet hör till Natura 2000 -nätverket och har en area på 266 ha. Sandskata och Bredviks stränder och motionsspår är ett av Karlebys populäraste rekreationsområden. Området är i bruk året runt. Motionsspåret går ända fram till Björkhagens stadsdel. Man får röra sig på området enligt principen för allemansrätt men restriktionerna som gäller vid simstranden bör observeras. Fåglarnas häckningstid är 15.4–31.7.

  Naturstigen

  Naturstigen (3,5 km) börjar i närheten av parkeringsplatsen. Stigen löper i strandlundarna samt vid strandvassen längs spångar. Längs stigen finns informationstavlor om naturen på området, ett fågeltorn, en fågelgömma, utsiktsflak och en rastplats med eldstad.

   

  Visa på kartan

   

  Tjänster

  Sandskata strand är en grund och trygg simstrand för barn. Väganvisningar till Sandskata fågeltorn finns vid parkeringsplatsen. På stranden finns ett grilltak, omklädningshytter samt avfallshantering (endast sommartid).

  Naturen

  Landskapet och växtfloran på området med tallskog, fossil sanddyn, sandstränder, klibbalslundar och strandängar bildar en magnifik helhet. Till Natura 2000 -nätverket hör strand- och vattenmiljön samt strandskogarna. Fågelfaunan är en av de rikaste i landskapet. Forststyrelsen sköter ca. 40 ha strandängar genom betning.

 • Visa på karta

  Storgrundet ligger vid sydvästra stranden av Yxpilagloppet. Den historiskt betydelsefulla holmen är ca 5,4 ha stor och ett populärt utflyktsmål och rekreationsområde.

  Naturstigen

  Naturstigen (0,8 km) finns vid slutet av vägen som leder till holmen. Naturstigen löper runt holmens lundskogar och passar också för rörelsehindrade (ramp finns). Längs stigen finns tavlor som berättar om holmens historia och natur, ett utsiktsflak och en rastplats.

  Tjänster

  Fågeltornet finns vid slutet av vägen till holmen. Parkeringsplatsen ligger bredvid tornet. Från tornet är det bra utsikt mot havet. Det finns en infotavla med kartor över området.

  Naturen

  Storgrundet består till största delen av lövträd och på sydvästra stranden ligger ett jättekast. Naturen domineras av havet och lundaktiga skogar. På norra sidan finns steniga strandängar. Områdets fågelfauna kan skådas från holmens fågeltorn året runt.

 • Friluftsleden i Såka (10,5 km) och Åivo fornminnesstig (6,5 km) ligger söder om Karleby centrum. Dessa naturstigar är i bruk året runt.

  Såka friluftsled

  Leden börjar vid Såka fotbollsplan och löper i backiga skogs- och kulturlandskap. Vid stranden av Lillpottens damm finns två kåtor, eldstad och toalett. Från friluftsleden finns en förbindelserutt till Åivo fornminnesstig.

  Visa på kartan

   

  Åivo fornminnesstig

  Stigen börjar i Åivo och löper genom ett intressant kulturhistoriskt område. Längs stigen finns ett av Karlebys största flyttblock, Bjonstenen. Från stigen finns förbindelser till Såka friluftsled samt en stig (4,5 km) till Perho ås friluftsled.

  Visa på kartan

 • Tankar fyr ö ligger vid öppna havet, sydväst om och ca. 15 km från hamnen i Karleby. Tankar (22 ha) är den nordligaste skogsbelagda ön i skärgården mellan Karleby och Jakobstad. Ön hör till Larsmo skärgårds Natura 2000 -nätverk. Karleby stad äger ön och dess södra del är fridlyst naturskyddsområde. På ön skall man röra sig på de bemärkta stigarna och spångarna. Under fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 får man inte röra sig på öns norra klippor.

  Naturstigen

  Från gästhamnen börjar en märkt 1,5 km lång naturstig. Längs stigen finns Tankar fyr, fågelstationen och ett fågeltorn samt infotavlor om öns natur.

  Visa på kartan

   

  Tjänster

  Under sommarmånaderna trafikerar Kokkoline från terminalen i Havsparken till Tankar. Restiden är ca.1,5 timmar. Biljetter kan köpas från Karleby Turism. På sommaren har Café Tankar öppet. På ön finns också gästhamn, vindskydd, toaletter, inkvarteringsutrymmen, kyrka, bastu och ett sälfångstmuseum. I närheten av hamnen finns tjänster för rörelsehindrade. Avfallshantering finns under sommarmånaderna.

  Naturen

  Öns area ökar konstant och växtligheten ändras p.g.a. landhöjningen (ca. 8 mm/år). Frodiga dungar, öppna enris- och kråkbärsris hedar, karga klippor, klippdammar, havtorns buskage samt bosättningen bildar Karleby skärgårds värdefullaste kulturlandskapsobjekt. Växtfloran och fågelfaunan är extremt mångsidiga. På ön fungerar en fågelstation där fåglar ringmärks på våren och hösten.

 • Trullöudden ligger norr om Karleby centrum. Friluftsleden vid Trullön är 12,9 km lång och löper genom ett mångsidigt skogslandskap. Leden är i bruk året runt.

  Visa på kartan

   

  Tjänster

  På Trullön finns Kalvöns lägercenter, Rastimaja som ägs av Kokkolan Latu rf., samt en fiskehamn med fågeltorn, lägerplats, sjösättningsplats och toalett. Rastimaja och kåtan på gården är öppna på helgerna under skidsäsongenen. På områdets två simstränder finns infotavlor, omklädningshytter, toaletter och avfallshantering. På Vitsand finns ett vindskydd med eldstad och på Rödberget en lägerplats.

  Naturen

  Trullön som stigit ur havet är ca. 5 km lång och ganska smal. Värdefulla naturobjekt på området är djävulsåkrarna samt strandängarna och glosjöarna som bildats vid landhöjningen. Kluuvijärvi och Nisulapotten gynnas av fåglarna som häckningsplats. På Trullön trivs bl.a. sälar, flygekorrar och igelkottar.

 • Ullavanjärvi är en ca. 15 km2 stor naturvacker sjö öster om Karleby centrum. Sjön och vägarna runt den möjliggör aktiviteter så som cykling, fotvandring, utflykter på vintern, paddling och båtfärd samt fiske.

  Visa på kartan

   

  Tjänster

  På stränderna finns många simplatser, sjösättningsplatser för kanoter och båtar och inkvarteringsmöjligheter. På vintern finns det olika långa skidspår på isen. På Koirakari ö finns en kåta. På Haapamaa området vid sjöns norra del finns en naturstig.

  Naturen

  Ullavanjärvi är en grund och frodig sjö. Medeldjupet på sjön är endast 1,5 m. I sjön finns många öar och flera av vikarna är frodiga och nästan igenväxta. Hanhilahti hör till det nationella skyddsprogrammet för fågelvattenområden och är ett av Karlebys mångsidigaste häckningsområden för vatten- och måsfåglar. Också övriga delar av sjön har en rik fågelfauna. Sjöns vattenyta höjdes år 2010 och målet var att öka arean för öppet vatten och göra sjön djupare för att förbättra rekreationsanvändningen.

 • Naturvackra Vattajanniemi och Ohtakari ö vid Lochteå betjänar året runt mångsidigt alla, som rör sig i naturen. På Vattaja-området får man röra sig enligt principen för allemansrätt. Försvarsmakternas skjutövningar, anmälan om skjutövningar och farliga områden bör observeras. Information angående restriktioner var man får röra sig på området finns på områdets infotavlor (längs vägarna) och Försvarsmaktens Internetsidor. Fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 och områden för betesgång bör observeras då man gör utflykter på området.

  Karipolku och skidspår

  Karipolku friluftsled (7,3 km) börjar från simstranden och slutar vid Kilpipakka nära Erkkilä motionsspår. Stigen löper längs tallåsar och skogsvägar. Längs stigen finns två vindskydd och ett fågeltorn. Vid utflykter bör fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 observeras. Stigen är i bruk året runt. På vintern går stigen från Erkkilä motionsspår, dels längs Karipolku, ända fram till Ohtakari.

  Visa på kartan

   

  Tjänster

  I slutet av Ohtakarivägen finns en simstrand. På parkeringsplatsen finns en infotavla med kartor, toalett, avfallshantering, sommarkiosk samt startpunkten för Karipolku-leden. Från fågeltornet i Vattaja är det fin utsikt mot havet. Längs Karipolku-leden finns två vindskydd, Jussinpauha fågeltorn och Vatungis naturstig.

  Vid Ohtakari finns ett utsiktstorn, naturstig, grilltak, toaletter, församlingens lägercentrum, inkvarteringsutrymmen, bar-kiosk (sommartid), fiskemuseum samt fiske- och gästhamnar. På ön finns många sommarstugor, så kom ihåg att hålla dig på de märkta stigarna.

  På områdets södra sida finns Lahdenkroopi utsiktstorn som hör till Försvarsmakten. Den kan utnyttjas för fågelåskådning. Vid Lahdenkroopi finns ett vindskydd och en parkeringsplats.

  Naturen

  Sanddynerna vid Vattajanniemi hör till Nordeuropas mest imponerande dyner och är de mest omfattande dynerna i naturtillstånd i Finland. Den öppna och enhetliga sandstranden är över 15 km lång. Strandrågen, de öppna sanddynerna och sandbankerna präglar området. En stor del av dynområdet hör till Vattajaniemis Natura 2000 -nätverk och FINIBA-fågelbeståndsobjekt. Vatunginjärvi-sjö är en rekonstruerad glosjö vars vattenyta har höjts med ca. 1 m. Delar av Vattajas strandängar och -skogar sköts genom betning. Vattaja och Ohtakari ligger vid flyttfåglarnas huvudled och på våren och hösten kan flytten vara imponerande.

 • Friluftsleden i Öja löper längs stigar och småvägar i havsstrands-, sjö-, skogs- och myrmarks landskap. 435 ha av området hör till myrskyddsplanen och Natura 2000 -nätverket.

  Öja skärgårdsled och Håckis trodon

  Startpunkten för Öja skärgårdsled (21 km) och Håckis trodon (12 km) ligger vid Långö simstrands parkeringsplats. Vid startpunkten finns en infotavla med kartor över området. Rutten bjuder på mångsidiga naturobjekt; bl.a. flador och glosjöar, skyddsområden för myrar, olika typer av skogar samt klippor. Vid Öja skärgårdsled finns Jägarstugan, Korvgrävens kåta, Kalvholmens hydda och utsikts-/fågeltorn.

  Visa på kartan

   

  Knivsunds friluftsled

  Knivsunds friluftsled (10 km) startar vid Öja-Markets gård. Naturstigen ger möjlighet till att bekanta sig med områdets natur och historia, bl.a. gamla tegelbruket och ”Furu-gubbens håle”. Vid Långvikens strand finns ett vindskydd.

  Visa på kartan  (Strandvägen 729)

   

  Tjänster

  Vid Långö simstrand finns ett grilltak, bord och bänkar, omklädningshytter, en toalett och avfallshantering på sommaren. På stranden ligger också en historisk korsu/fiskemuseum. Vid Bryggan finns en gästhamn och ett sommar café.