Fortsätt till innehållet

Friluftsområdena och -lederna i Karleby erbjuder mångsidiga möjligheter till naturupplevelser, motion och utflykter såväl i närheten av havet som långt inne i skogarna. Rastplatser finns både längs de avlägsnare rutterna som på lättåtkomligare platser på närmare håll. Vissa av utflyktsmålen lämpar sig mycket bra för familjer och rörelsehindrade.

Friluftslederna är märkta med skyltar med bild på en fotvandrare och naturstigarna känns igen på bilden av en kotte. Rutterna är märkta så att det inte finns risk att gå vilse och att utflykter kan göras utan karta. På tavlorna längs naturstigarna finns information om områdets natur, djur och växtarter samt kulturhistoria.

Karleby friluftskarta

Du kan köpa friluftskartan från Karleby stads turistinformation, Badcentret VesiVeijari eller Idrottsgården. Du får också ladda ner kartan från websidan Karleby friluftskarta.

 • Visa på karta

  Bra att veta

  Sandskatavägen 238

  Ta av från Vasavägen vid skylten för Bredvikens badstrand och följ skyltarna. Parkering i ändan av Sandskatavägen. Från parkeringen finns skyltar till naturstigarna och badstranden.

  BREDVIKENS STRANDLED (1,7 KM)

  Krävande framkomlig led – Början av den stig som börjar vid parkeringsplatsen i Sandskata är framkomlig spångled.

  Längs leden finns en framkomlig toalett och grilltak. Avsnittet efter grilltaket är grusbelagd stig. Strandleden är en rundled och är märkt med skyltar.
  Stigen går först genom dynerna som spångled mot stranden. Från stranden fortsätter leden genom tallskogen nära stranden och svänger tillbaka till parkeringen. Längs leden finns grillplats, badstrand, omklädningshytt, framkomligt dass, fågeltorn och två eldplatser nära stranden. Staden förser grilltaket vid badstranden i Bredviken med ved. Vintertid underhålls leden och kan användas av vandrare.

  BREDVIKENS NATURSTIG (3,3 KM)

  Lätt led – Leden går delvis längs spångar. Leden har märkts ut med skyltar och målfärg.
  Leden är en rundled.

  Naturstigen startar från närheten av parkeringen. Naturstigen går runt i lundskogen vid stranden och längs spångarna i vassruggen.
  Längs naturstigen finns fakta om områdets natur, fågeltorn och fågelgömma.
  Bredvikens tallskog, fossila sanddyner, sandstränder, klibbalslundar och stora strandängar utgör ett vackert landskap och en fin växtvärld för naturutfärder. Naturaområdet är till största delen strand- och vattennatur samt strandskog.
  Fågelbeståndet är ett av de största i landskapet. Leden underhålls inte vintertid, men får fritt användas av vandrare. Bredviken är Karlebys pärlobjekt.

  Aktiviteter

  Sandskata ligger vid Öja sjöns strand. Fågelvattenområdet hör till Natura 2000 -nätverket och har en area på 266 ha. Sandskata och Bredviks stränder och motionsspår är ett av Karlebys populäraste rekreationsområden. Området är i bruk året runt. Motionsspåret går ända fram till Björkhagens stadsdel. Man får röra sig på området enligt principen för allemansrätt men restriktionerna som gäller vid simstranden bör observeras. Fåglarnas häckningstid är 15.4–31.7.

  Tjänster

  Sandskata strand är en grund och trygg simstrand för barn. Väganvisningar till Sandskata fågeltorn finns vid parkeringsplatsen. På stranden finns ett grilltak, omklädningshytter samt avfallshantering (endast sommartid).

  Naturen

  Landskapet och växtfloran på området med tallskog, fossil sanddyn, sandstränder, klibbalslundar och strandängar bildar en magnifik helhet. Till Natura 2000 -nätverket hör strand- och vattenmiljön samt strandskogarna. Fågelfaunan är en av de rikaste i landskapet. Forststyrelsen sköter ca. 40 ha strandängar genom betning.

 • Visa på karta

  Storgrundsvägen 13

  Bra att veta

  Till Storgrundet kommer man via Lahdenperä industriområde. Ta av från Norra leden till Kölvägen och fortsätt till vänster till Lahdenperävägen och genast till höger till Storgrundsvägen. Parkeringen finns i slutet av vägen. Stigen börjar från höger sida av parkeringen från ankomstriktningen sett. Längs Norra leden går en led för gång- och cykeltrafik.

  Framkomlig led – I början av leden går en framkomlig spångled ända fram till flyttblocket. I början av leden finns ett framkomligt dass. Längs spångleden finns räcken och bänkar. Leden är en rak led och dess längd i enkel riktning är 0,1 km.

  Medelsvår led – Det avsnitt som går runt holmen samt stigarna som går till Storgrundets villor och till källaren. Leden är delvis gräsbevuxen och lite stenig.
  Markeringarna är bristfälliga.

  Storgrundet ligger vid sydvästra stranden av Yxpilagloppet. Den historiskt betydelsefulla holmen är ca 5,4 ha stor och ett populärt utflyktsmål och rekreationsområde.

  Naturstigen

  I lundskogen, längs naturstigen som går runt holmen, finns tavlor med fakta om holmens historia och natur, en utsiktsplattform och en rastplats.

  Tjänster

  Fågeltornet finns vid slutet av vägen till holmen. Parkeringsplatsen ligger bredvid tornet. Från tornet är det bra utsikt mot havet. Det finns en infotavla med kartor över området.

  Naturen

  Storgrundet är till största delen lövträdsdominerat område. På nordvästra stranden finns ett stort flyttblock som lämpar sig för bouldering. Utöva bouldering endast i kunnigt sällskap och med en spottare som hjälper dig. Försäkra dig också om att du har tillräckligt med landningsmadrasser, dvs. paddar. Naturen på holmen domineras av havet och den frodiga lundskogen. På norra stranden finns steniga strandängar. Från holmen och fågeltornet kan man betrakta fågelbeståndet i Yxpilaviken året runt. Leden har inget vinterunderhåll men kan användas fritt vintertid.

 • Visa på karta

  SÅKA-ÅIVO FRILUFTSLED (14,4 KM)

  Gamla Skrabbvägen 19. Leden startar vid fotbollsplanen i Såka. Parkeringen är i bra skick, men liten. Observera att samma parkering används för daghemmets skjutstrafik. Storrymningsvägen är en enskild väg. Det är förbjudet att köra och parkera på vägen.

  Medelsvår led – Delar av stigen kan vara blöta vid vått väder. Ställvis har stigen vuxit igen och leden har en del höjdskillnader.
  Krävande led – Vid stenarna i Såka är leden krävande. Vägledningen är delvis bristfällig.

  Man kan gå en kortare version av leden genom att följa Åivo fornminnesstig. Då blir leden 10,4 km lång.

  Leden är en rundled.

  Leden går i kuperat skogs- och kulturlandskap. Vid Lillpottens strand finns två kåtor, eldplats och toalett. Avsnittet i Åivo går genom ett kulturhistoriskt sett intressant område. Längs leden finns Bjonstenen som är ett av de största flyttblocken i Karleby.

  Längs leden finns Hurtas vindskydd. Vindskyddet finns vid leden där man tar av från Hurtasberget till vänster mot Dalbacka.
  Leden ansluter från Lillpottens kåtor till Gulan. Leden från Såka till Lillpotten är skidspår vintertid.
  På andra avsnitt kan man också gå till fots vintertid, men leden underhålls inte vintertid.

  OBS! Det är förbjudet att köra till Lillpotten med bil eller parkera längs Storrymningsvägen.

  FÖRBINDELSELED ÅIVO-LAHNAKOSKI (4,5 KM/RIKTNING)

  Lahnakoskivägen 293. I samband med landstigningsplatsen för paddlare i Lahnakoski finns en parkering.

  Lätt led / Medelsvår led / Svår led – Leden är till stora delar skogsbilväg men går ibland också längs stigar och åkerrenar.
  Skyltar som saknas gör att leden delvis är svår. Leden är en sträckled och den förbinder Perho ås friluftsled till lederna i Åivo och Såka.
  Leden underhålls inte vintertid men kan fritt användas av vandrare.

  Stigen börjar i Åivo och löper genom ett intressant kulturhistoriskt område. Längs stigen finns ett av Karlebys största flyttblock, Bjonstenen. Från stigen finns förbindelser till Såka friluftsled samt en stig (4,5 km) till Perho ås friluftsled.

  Dessa naturstigar är i bruk året runt.

  Visa på kartan

 • Visa på karta

  Tankar

  Fiskarstrandsstigen 1

  Ön kan nås endast sjöledes. Under sommarmånaderna går det en sjöbuss till Tankar. Tidtabellerna finns på Visit Kokkolas webbplats. Biljetterna köps i förväg. Det finns ingen biljettförsäljning i hamnen.

  Tankar fyr ö ligger vid öppna havet, sydväst om och ca. 15 km från hamnen i Karleby. Tankar (22 ha) är den nordligaste skogsbelagda ön i skärgården mellan Karleby och Jakobstad. Ön hör till Larsmo skärgårds Natura 2000 -nätverk. Karleby stad äger ön och dess södra del är fridlyst naturskyddsområde. På ön skall man röra sig på de bemärkta stigarna och spångarna. Under fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 får man inte röra sig på öns norra klippor.

  Naturstigen

  Tillgänglig led – Början av naturstigen går längs tillgängliga spångar. Den tillgängliga delen leder till Tankar kyrka och Café Tankar.

  Lättframkomlig led – Den led som går runt ön är en lättframkomlig, smal stig. Naturstigen börjar från gästhamnen.

  Från gästhamnen börjar en märkt 1,5 km lång naturstig. Längs stigen finns Tankar fyr, fågelstationen och ett fågeltorn samt infotavlor om öns natur.

  Tjänster

  Under sommarmånaderna trafikerar Kokkoline från terminalen i Havsparken till Tankar. Restiden är ca.1,5 timmar. Biljetter kan köpas från Karleby Turism. På sommaren har Café Tankar öppet. På ön finns också gästhamn, vindskydd, toaletter, inkvarteringsutrymmen, kyrka, bastu och ett sälfångstmuseum. I närheten av hamnen finns tjänster för rörelsehindrade. Avfallshantering finns under sommarmånaderna.

  Naturen

  Öns area ökar konstant och växtligheten ändras p.g.a. landhöjningen (ca. 8 mm/år). Frodiga dungar, öppna enris- och kråkbärsris hedar, karga klippor, klippdammar, havtorns buskage samt bosättningen bildar Karleby skärgårds värdefullaste kulturlandskapsobjekt. Växtfloran och fågelfaunan är extremt mångsidiga. På ön fungerar en fågelstation där fåglar ringmärks på våren och hösten.

 • Visa på karta

  Kanaanslandsvägen 24.

  Startpunkten vid Kanaanslandsvägen ligger i närheten av Roskaruka, vars parkering kan användas. Övriga startpunkter är Rödbergen, Vitsand, Trullövägens/Varvsvägens parkering samt Trullöns fiskehamn.

  Trullöudden ligger norr om Karleby centrum. Friluftsleden vid Trullön är 12,9 km lång och löper genom ett mångsidigt skogslandskap. Leden är i bruk året runt.

  TRULLÖNS FRILUFTSLED OCH DJÄVULSÅKER (12,9 KM/RIKTNING)

  Krävande framkomlig led – Krävande framkomlig led på avsnittet mellan Rödbergen och Rastimaja samt från Vitsand till Östrasands rastplats. När man korsar Mastskogsvägen bör man ta i beaktande den branta backen längs den framkomliga delen av leden som leder ner till bilvägen. Leden har en lång stigning när man går i riktning från Mastskogsvägen till Svampplockarvägen.

  Medelsvår led – Avsnittet mellan Östrasands rastplats och Rödbergen är medelsvårt. På detta avsnitt är stigen stenig och har många rötter. Längs leden finns bänkar och picknickbord. Längs leden får du bekanta dig med märken i naturen av landhöjningen efter den senaste istiden.

  Djävulsåkern längs Trullöns friluftsled är en fornstrand som bildats under den senaste istiden. Vid djävulsåkern finns ett framkomligt picknickbord. Längs leden finns dessutom rundhällar och landhöjningsskog. Staden förser eldplatserna i Rödbergen och Vitsand med ved. Leden har virtuella skyltar och den fungerar som skidspår vintertid.

  Tjänster

  På Trullön finns lägercentret Kalvhomen, Rastimaja som ägs av Kokkolan Latu rf., samt en fiskehamn med fågeltorn, lägerplats, sjösättningsplats och toalett. Rastimaja och kåtan på gården är öppna på helgerna under skidsäsongenen. På områdets två simstränder finns infotavlor, omklädningshytter, toaletter och avfallshantering. På Vitsand finns ett vindskydd med eldstad och på Rödberget en lägerplats.

  Naturen

  Trullön som stigit ur havet är ca. 5 km lång och ganska smal. Värdefulla naturobjekt på området är djävulsåkrarna samt strandängarna och glosjöarna som bildats vid landhöjningen. Glosjön Nisulaspotten gynnas av fåglarna som häckningsplats. På Trullön trivs bl.a. sälar, flygekorrar och igelkottar.

 • Visa på karta

  Ullavanjärvi är en ca. 15 km2 stor naturvacker sjö öster om Karleby centrum. Sjön och vägarna runt den möjliggör aktiviteter så som cykling, fotvandring, utflykter på vintern, paddling och båtfärd samt fiske.

  Ullavanjärvi kulturstig

  Haapamaavägen 89. Startpunkten för Ullavanjärvi kulturstig finns i närheten av sjösättningsplatsen vid Haapamäkivägen. Att köra bil till Haapamaavägen via Haapalavägen/Korventie är inte att rekommendera, eftersom vägen är igenvuxen.

  Medelsvår led – Leden går till största delen längs en lättframkomlig skogsbilväg. En del skyltar fattas och stigen i skogen har vuxit igen och kan delvis inte urskiljas. Leden är en sträckled. Kulturstigen ligger i Haapamaaområdet i sjöns norra del. Längs kulturstigen kan man se tecken av områdets lokalhistoria.

  Koirakari kåta

  På holmen Koirakari i Ullavanjärvi finns en kåta och en eldplats. Till kåtan kan man ta sig till exempel med kanot eller vintertid längs isen. Holmen är en etapp för den traditionella månskensskidningen och Ullavajärvi spårutfärd. En snöskoterled löper via ön på vintrarna.

  Tjänster

  På stränderna finns många simplatser, sjösättningsplatser för kanoter och båtar och inkvarteringsmöjligheter. På vintern finns det olika långa skidspår på isen. På Koirakari ö finns en kåta. På Haapamaa området vid sjöns norra del finns en naturstig.

  Naturen

  Ullavanjärvi är en grund och frodig sjö. Medeldjupet på sjön är endast 1,5 m. I sjön finns många öar och flera av vikarna är frodiga och nästan igenväxta. Hanhilahti hör till det nationella skyddsprogrammet för fågelvattenområden och är ett av Karlebys mångsidigaste häckningsområden för vatten- och måsfåglar. Också övriga delar av sjön har en rik fågelfauna. Sjöns vattenyta höjdes år 2010 och målet var att öka arean för öppet vatten och göra sjön djupare för att förbättra rekreationsanvändningen.

 • Visa på karta

  Naturvackra Vattajanniemi och Ohtakari ö vid Lochteå betjänar året runt mångsidigt alla, som rör sig i naturen. På Vattaja-området får man röra sig enligt principen för allemansrätt. Försvarsmakternas skjutövningar, anmälan om skjutövningar och farliga områden bör observeras. Information angående restriktioner var man får röra sig på området finns på områdets infotavlor (längs vägarna) och Försvarsmaktens Internetsidor. Fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 och områden för betesgång bör observeras då man gör utflykter på området.

  Karipolku 

  Kilpipakantie. Parkeringen ligger där man tar av från Ohtakarivägen till Kilpipakkavägen, på vänstra sidan av vägen. Bredvid parkeringen finns en skylt. Du hittar leden när du går vidare längs Kilpipakantie och följer de målade märkena.
  Du kan också börja från parkeringen vid Stranddynsstigen. I så fall hittar du stigens början till höger från parkeringen sett

  Medelsvår led – Rötter på en del av leden. Leden stiger brant mellan Vatunginjärventie och Jussinpauha. Stigen går genom en fårhage. En del av leden går längs spångar.

  Friluftsleden Karipolku börjar i Kilpipakka och slutar vid badstranden i Vattaja i Lochteå. Stigen löper längs tallåsar och skogsvägar. Längs stigen finns två vindskydd och ett fågeltorn. Vid utflykter bör fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 observeras. Stigen är i bruk året runt. På vintern går stigen från Erkkilä motionsspår, dels längs Karipolku, ända fram till Ohtakari.

  Naturen på området ändras ständigt. Längs den låglänta kusten kan man ännu se påverkan av landhöjningen efter den senaste istiden. Om landhöjningen vittnar fladorna och gloarna som är havsvikar som har snörts av från havet på grund av landhöjningen. Landhöjningsskogarna i dynområdet är varierande och artrika. På området trivs många sällsynta arter av fjärilar, växter och fåglar.

  Längs leden finns Maijanaro vindskydd och eldplats, Jussinpauha vindskydd och eldplats och fågeltornet vid Karipolku med utsikt över den närliggande fladan. Till Jussinpauha vindskydd levereras långved. Yxa och såg finns.

  VATUNKI NATURSTIG (1,3 KM)

  Ohtakarivägen 999. Stigen börjar från Ohtakarivägen.
  Det finns ingen egentlig parkering för naturstigens användare.

  Medelsvår led – Området har många stigar och därför kan det vara svårt att följa leden. Terrängen är lättframkomlig.

  Naturstigen som går i sandig barrskog går nära Vatunginjärvi och leder till Jussinpauha vindskydd och fågeltornet vid Karipolku.

  OHTAKARI NATURSTIG (1,5 KM)

  Ohtakarivägen 719. Ta av till höger från Ohtakarivägen efter sjön Vatunginjärvi.
  Parkering på en breddning i slutet av stigen. Inga skyltar vid parkeringen.

  Krävande – Naturstigen är smal och stenig.

  Naturstigen finns på den historiska ön Ohtakari, där det finns en gammal fiskarby. Längs stigen finns en jungfrudans, ett vindskydd och en plats för lägereld. På ön finns ett utsiktstorn och ett fiskemuseum.

  VATTAJA FÅGELTORN

  Fågeltornet ligger längst ut på udden Vattaja i närheten av badstranden och det öppna havet, i början av vägen som är anlagd på en bank. Tornet är 14 meter högt och lämpar sig utmärkt för flyttfågelskådning.

  STRANDDYNSSTIGEN 1 KM

  Ohtakarivägen 873. Parkering vid badstranden i Vattaja. Stigen börjar från parkeringen.

  Medelsvår – Det är tungt att gå i sanden. Vid parkeringsplatsen vid stranddynsstigen finns tillgängliga spångar.

  Forststyrelsens stranddynsstig går längs stranddynerna i Vattaja i öppet havslandskap. I närheten av parkeringen i Vattaja finns en tillgänglig eldplats. Dynområdet i Vattaja är den norra barrskogszonens största dynstrand. Dynstränderna är i naturligt tillstånd och erbjuder fina upplevelser för alla, från surfare till fågelskådare.

  Tjänster

  I slutet av Ohtakarivägen finns en simstrand. På parkeringsplatsen finns en infotavla med kartor, toalett, avfallshantering, sommarkiosk samt startpunkten för Karipolku-leden. Från fågeltornet i Vattaja är det fin utsikt mot havet. Längs Karipolku-leden finns två vindskydd, Jussinpauha fågeltorn och Vatungis naturstig.

  Vid Ohtakari finns ett utsiktstorn, naturstig, grilltak, toaletter, församlingens lägercentrum, inkvarteringsutrymmen, bar-kiosk (sommartid), fiskemuseum samt fiske- och gästhamnar. På ön finns många sommarstugor, så kom ihåg att hålla dig på de märkta stigarna.

  På områdets södra sida finns Lahdenkroopi utsiktstorn som hör till Försvarsmakten. Den kan utnyttjas för fågelåskådning. Vid Lahdenkroopi finns ett vindskydd och en parkeringsplats.

  Naturen

  Sanddynerna vid Vattajanniemi hör till Nordeuropas mest imponerande dyner och är de mest omfattande dynerna i naturtillstånd i Finland. Den öppna och enhetliga sandstranden är över 15 km lång. Strandrågen, de öppna sanddynerna och sandbankerna präglar området. En stor del av dynområdet hör till Vattajaniemis Natura 2000 -nätverk och FINIBA-fågelbeståndsobjekt. Vatunginjärvi-sjö är en rekonstruerad glosjö vars vattenyta har höjts med ca. 1 m. Delar av Vattajas strandängar och -skogar sköts genom betning. Vattaja och Ohtakari ligger vid flyttfåglarnas huvudled och på våren och hösten kan flytten vara imponerande.

 • Visa på karta

  Friluftsleden i Öja löper längs stigar och småvägar i havsstrands-, sjö-, skogs- och myrmarks landskap. 435 ha av området hör till myrskyddsplanen och Natura 2000 -nätverket.

  ÖJA SKÄRGÅRDSLED (21 KM)

  Öjavägen 463. Parkering vid Långö badstrand. Vid startplatsen finns en infotavla med karta. Man kan också anlända med båt. Gästbåthamnen finns i Öja fiskarby bredvid Långö badstrand.

  Rutten kan nås landvägen.
  Krävande led – Leden är stenig

  Skärgårdsleden är Karlebys längsta enskilda friluftsled och den erbjuder områdets vackraste havsutsikt.
  Den omväxlande terrängen med strandklippor och fin bärskog ger en fin upplevelse åt naturnjutare.
  Längs leden finns en djävulsåker samt myrtjärnar och glosjöar. Den rikliga mängden skägglav som hänger från träden vittnar om att luften är ren. Öja är Karlebys pärlobjekt.

  Längs rutten ligger Jägaretappstugan. Stugan är en historisk sevärdhet och den ägs av Långö Byagille rf.
  Förfrågningar om guidningar och ytterligare info tfn 050 3377 522. Stugan hålls låst, men på gården finns dass och bänkar. Området lämpar sig väl som rastplats under en dagstur.

  På jägarstugans gård vid Korvgrävens gräsbevuxna strand finns en kåta med eldstad i mitten och bänkar runtom. Kåtan lämpar sig som rastplats för dagsturer och i närheten finns ett dass.

  Längs rutten finns glosjön Fingersöflagan nära Kalvholmens ödestuga. Fingersöfladan hör till Kåtölandets Natura 2000-område. Stugan lämpar sig väl som rastplats under en dagstur. På gården finns också en eldplats.

  HÅKKIS TRODON (12 KM)

  Öjavägen 463. Parkering vid Långö badstrand. Vid startplatsen finns en infotavla med karta. Man kan också anlända med båt. Gästbåthamnen finns i Öja fiskarby bredvid Långö badstrand.

  Krävande led – Leden är stenig

  Längs Håkkis trodon får du njuta av landhöjningsskog och mångsidiga naturobjekt som till exempel flador och glosjöar, myrskyddsområden och klippor. Skärgårdsleden och Håkkis trodon startar från Öja fiskarby, till vilken man också kan anlända med båt.

  Utöver gästhamn finns ett bryggkafé som håller öppet dagligen sommartid. På området finns badstrand, hopptorn, museum (öppet på beställning) och möjlighet att spela beachvolley.

  Tjänster

  Vid Långö simstrand finns ett grilltak, bord och bänkar, omklädningshytter, en toalett och avfallshantering på sommaren. På stranden ligger också en historisk korsu/fiskemuseum. Vid Bryggan finns en gästhamn och ett sommar café.

  • Observera fåglarnas häckningstid 15.4–31.7.
  • Rör dig enbart på märkta stigar för att inte skada områdets känsliga natur.
  • Vi efterföljer principen om skräpfritt friluftsliv.
  • Staden förser inte platsen med ved och därför är det bra att ha med sig egen ved.

 • Visa på karta

  PERHO ÅS FRILUFTSLED (13,6 KM/RIKTNING)

  Gamla Uleåvägen 144b. Parkering vid vägkanten, efter den före detta skolbyggnaden. Ledens startpunkt har skyltar. Leden slutar vid Lahnakoskivägen.

  Krävande led – Leden är till stora delar stenig och täckt med rötter.

  Lätt led – Vessi eldplats, Äijänsaari kåta och eldplats, Hapkosk kåta och eldplats, Lahnakoski och Vittsar kanotstränder.

  Medelsvår led – Storforsens kåta och eldplats Perho ås friluftsled är en sträckled som går från Vittsar till Lahnakoski i omväxlande naturskönt skogs- och ålandskap.
  Från leden finns en förbindelseled till Köukarbacken och till Åivo och Såka friluftsleder.
  Perho å är 150 kilometer lång och rinner ut i havet norr om Karleby. I tiderna har Perho å använts bland annat för transport av varor och till exempel vid Äijänsaari har man hittat en tjärdal. Äijänsaari har tidigare varit en holme i Perho å. Vid Perho å har man hittat spår efter gamla kvarnar.

  Vid Storforsen finns ruinerna av ett gammalt kraftverk. Leden fungerar som skidspår från Vittsar till Äijänsaari och från korsningen med Köukar förbindelseled till Hapkosk.
  Från Lahnakoski kan man också vintertid gå till fots till Hapkosk kåta, men leden underhålls inte vintertid.

  Längs Perho ås friluftsled finns Hapkosk vindskydd, Vessi eldplats, Storforsens och Äijänsaaris kåtor samt sjösättnings- och landstigningsplatser för paddlare vid Lahnakoski, Vittsar, Storforsen och Äijänsaari.

  FÖRBINDELSELED KÖUKAR-PERHO Å (4,5 KM/RIKTNING)

  Skidvägen 7. Köukar. Start från Köukar skidcentrum och frisbeegolfbana.

  Medelsvår led / Svår led – En del av skyltarna har stjälpt och leden är delvis otydlig.
  Stigen är blöt vid vått väder.
  Leden är en sträckled.

  Leden ansluts till Perho ås friluftsled vid Vittsarlandsvägen. Leden går i skogig terräng, främst längs stigar och spångar. Leden fungerar som skidspår vintertid.

  RAMSETS FRILUFTSLED (7 KM)

  Storforsvägen. Bredvid vägen finns en breddning för parkering. Leden ansluts till Perho ås friluftsled i slutet av Storforsvägen och nära Storforsens eldplats.

  Krävande led – Leden är ställvis lerig vid vått väder. Skyltningen är bristfällig och det är delvis svårt att urskilja leden.

  Leden är en rundled och den går delvis längs Perho ås friluftsled. Längden på rundleden är 7 km. Längden på det avsnitt som är åtskilt från Perho ås friluftsled är 4,3 km. Avsnittet vid Perho å fungerar som skidspår vintertid.
  Avsnittet vid Ramset underhålls inte vintertid men kan användas fritt av vandrare.

  Tjänster

  Längs friluftsleden finns Haapakoski vindskydd, Vessis rastplats med eldstad, Storforsens och Äijänsaaris kåtor samt sjösättnings- och landstigningsplatser för paddlare vid Lahnakoski, Vittsar, Storforsen och Äijänsaari. Fisketillstånd kan köpas vid Kalapassi nätbutik och Shell Vittsar.

  Naturen

  Stigens natur präglas av bladskog, flodbäddar, frodiga granskogar, aspbestånd, talldungar på berghäll samt översvämningslundar. Isosaari översvämningslund (39 ha) hör till Natura 2000- nätverkets skyddsområden. Området har en rik fågel-, däggdjurs- och fiskefauna. Vid Perho ås nedre delar har omfattande ekologiska restaureringsåtgärder genomförts för att förbättra lekplatserna för vandringsfiskar (sik, laxöring, havslax, nejonöga).

 • Visa på karta

  Rummelörens – Harrbådans naturstig är ur bruk under iståndsättningsarbetet.

  Villa Elbas tillgängliga naturstig kan användas normalt.

  Rummelö-Harrbåda friluftsled startar hösten 2023 genom att ta bort dåliga spänger. Leden är stängd på avsnittet som börjar från Villa Elbas naturstig och fortsätter mot Harrbådan.

  Särskilt de spänger som ligger på högre höjd på leden till Rummelö fågeltorn och fågelflak kan orsaka farliga situationer om spången ger vika. Därför stängs leden tills nya spänger har satts på plats.

  Spängerna rivs på hösten och forslas bort på vintern. Samtidigt hämtas nya spänger som sätts på plats under våren och början av sommaren. Transporten sker på vintern när marken frusit, eftersom jordmånen på området är mycket fuktigt och tål inte annars tyngden från maskinerna.

  Rummelö-Harrbåda friluftsled är ett Helmi-objekt i Karleby och ingår i nationalstadsparken.

  Alternativa utflyktsmål hittar du på Karleby stads webbplats eller på finska på den nya friluftskartan som du får köpa från Karleby stads turistinformation, Badcentret VesiVeijari eller Idrottsgården.

  Rummelören-Harrbådan och Villa Elbas naturstig

  Sandstrandsvägen 59.
  Startpunkten finns vid Ungdomscentra Villa Elbas parkering. En port i trä leder till leden.

  RUMMELÖRENS – HARRBÅDANS NATURSTIG (4 KM)

  Svår led – Efter Villa Elbas tillgängliga led är spångarna i dåligt skick. Leden är en rundled.

  Får som betar på området sköter landskapet och gläder vandrarna sommartid. Vid Harrbådan finns en gammal fyr i betong. Det sägs att det spökar i fyren.
  Längs leden finns många fågeltorn. Leden har inget vinterunderhåll men kan fritt användas vintertid.

  VILLA ELBAS NATURSTIG (0,7 KM)

  Framkomlig led – Villa Elbas naturstig är en framkomlig spångled.
  Leden är en rundled.

  Längs leden finns fakta om områdets natur och Villa Elba ordnar aktiviteter för barn. Observera att stigens omgivning är ämnad för lek. Hundbajs och annan spillning ska samlas upp för att undvika att barnens kläder smutsas ned.

  Rummelö–Harrbåda fågel- och vattenområde och naturstig ligger vid Kaustarvikens strand endast ett par kilometer från Karleby centrum. Fågel- och vattenområdet har en area på 236 ha. Området hör till Natura 2000-nätverket. Fåglarnas häckningstid 15.4–31.7 bör observeras då utflykter i området görs. Dessutom får man endast röra sig på de märkta stigarna. På somrarna finns det betesgång på området.

  Tjänster

  Naturstigen börjar från Villa Elba ungdomscenter. Vid Villa Elba finns ett café och inkvarteringsutrymmen. Längs stigen finns Harrbåda- och Rummelö fågeltorn samt ett utsiktsflak för fågelåskådning. Villa Elbas fågeltorn passar för rörelsehindrade. Leden (700 m) för rörelsehindrade och barnvagnar startar från Villa Elbas parkeringsplats. På områdets infotavlor finns kartor över lederna och tjänsterna.

  Naturen

  Typiska drag för området är det grunda vattenområdet, slamstränderna, de utbredda strandängarna, vassbeståndet och de frodiga lövträdsskogarna. Växtlighetszonerna märks bra på detta landhöjningsområde. Harrbåda udden är den nordligaste synbara delen av den över 200 km långa rullstensåsen. Området har en rik fågelfauna och gynnas av vilande flyttfåglar, speciellt vattenfåglar och vadare.

 • Visa på karta

  Friluftsområdet Sandhagen-Harrbåda ligger nordväst om stadens centrum. Terrängen är lätt och består till största delen av tallar och tallåsar samt till en del av fuktig granskog. Området betjänar året runt och mångsidigt alla som rör sig i naturen.

  GAMLA KALLES TRODÅ (4,6 KM/RIKTNING)

  Lätt led – Leden är bred, ganska jämn och har sandbotten.
  Under våta perioder kan stigen ställvis vara blöt och svårframkomlig.
  Leden är en rak led.

  Gamla Kalles trodon börjar vid Sandhagens parkeringsplats och slutar vid Harrbåda fyr. Längden på friluftsleden är 4,6 km ena vägen. * Vid Harrbåda förenas stigen med Rummelö-Harrbåda naturstig. Längs stigen finns gamla tallmoar, frodigare grandungar och i Harrbåda ändan öppna sandstränder, dyner och Harrbåda fågeltorn.

  * Rutten ändrades lite 2017 pga. vindkraftverket

  Delar av leden är skidspår vintertid. På området går en skild Vinterstig för vandrare med vinterunderhåll.

  Sandhagens motionsspår och skidspår

  I Sandhagen upprätthålls över 10 km skidspår (vintertid), av vilka 6 km är belysta. Spåren går också till Harrbåda och Villa Elba. Motionsspåren är i bruk året runt.

  Tjänster

  Både i Sandhagen och vid Harrbåda finns parkeringsplatser och infotavlor med kartor över områdena. I närheten av Harrbåda fyr finns ett fågeltorn. I Sandhagen finns ett vindskydd med eldstad. Vid Villa Elba finns inkvarteringsutrymmen, ett café och ett fågeltorn som passar för rörelsehindrade.

  Naturen

  Vid Rummelö-Harrbåda fågelvattenområde kan man bekanta sig med ett mångfaldig strand- och vattenfågelbestånd. Hyytiäisenmäki är en gammal kulturmiljö och i Tyllpera området finns frodiga gråalsdungar. Hyytiäisenmäkis gamla traditionsbiotop sköts om genom röjning och mejning.

 • Visa på karta

  RUOTSALO NATUR- OCH TRADITIONSSTIG (6.2 KM)

  Höökivägen 36. Parkering vid vindskyddet vid Vähäjärvi, knappt hundra meter från Höökivägen som leden följer.

  Medelsvår/lätt led Naturleden har märkts ut i terrängen med blå färg, band, vägvisare och kartor. Leden är till största delen lättillgänglig. Medelsvåra partier på båda sidor om Hopeakallio och Maajärvi.

  Längs naturstigen, som upprätthålls av byaföreningen Ruotsalon kyläyhdistys, finns guidetavlor med historiska berättelser och repliker från Ruotsalo. Vid vindskyddet vid Vähäjärvi finns en landstigningsplats för paddlare. Vähäjärvi i Kelviå är känt för sina musslor och man kan hitta musselskal på stränderna. Jordmånen är kalkrik och på 1950-talet fanns ett kalkstensbrott i området. Växtligheten är unik tack vare den kalkrika marken. Längs leden finns ett lundskyddsområde där den sällsynta växten tvåblad växer.

  Kontaktuppgifter

  Nora Birkman Neunstedt

  Kundansvarig, Karleby stad

  Tfn. +358447809091

  nora.birkman.neunstedt@kokkola.fi