Fortsätt till innehållet

Informationstjänster och forskning

I vårt museums basuppgifter ingår att spara, undersöka och ställa ut kulturarv.

Museisamlingarna skapar en grund både för forskningsverksamhet och för informationstjänster som riktas till allmänheten. I dem förenas utnyttjandet av historisk information, föremål och konstverk samt fotografier och arkivmaterial.

Informationstjänster och forskning erbjuder material för uppbyggande av lokal och regional identitet och samhörighet. Kulturarv och forskningsdata hjälper oss att se och förstå såväl lokala och regionala särdrag som likheter i förhållande till omkringliggande områden.

Informationstjänster

Inom informationstjänsterna betjänar museet alla som är intresserade av regionens kulturarv och konst. Som referensram för ämnesinnehållet fungerar Karlebys och dess näromgivnings historia samt museets egna samlingar.

Begäran om informations- och bildtjänster skickas i första hand till e-postadressen museo.tietopalvelu@kokkola.fi.

Vänligen beakta beställningstiden på 2–4 veckor.

Studia Generalia-föreläsningarna
Välkommen att bekanta dig med intressanta teman!

Museet fylls av sport och idrott!
Fotografier och information behövs till kommande utställning.

 • Karlebys 400-åriga historia i berättelser, bilder och föremål

  I juni 2020 öppnade K.H.Renlunds museum sin jubileumsutställning ’Karleby 400 – lyckan står den djärve bi’. Bakom utställningen står hel del forskningsarbete som genomförts av flertalet museianställda. För tillfället flyttas utställningen till pedagogiet, där den ska presenteras i mindre form.

  I utställningen presenteras stadens historia genom några utvalda nyckelteman, vilka levandegörs genom berättelser, bilder, arkivmaterial och föremål från i huvudsak museets egna, unika samlingar. Genom tankarna som väcks hos besökarna och i själva utställningsarbetet blir det möjligt att samspela och diskutera kring den lokala historien och våra befintliga kulturhistoriska skatter.

  I utställningen vid Rooska gården kan du både visuellt och med hjälp av ett utförligt skriftligt bakgrundsmaterial bekanta dej med många personhistorier och de nio temana: undsättare, företagare, de händiga, konstruktörer, skildrare, livsnjutare, föregångare, avresande och försvarare.

   

  Forsknings- och publikationsprojektet Borgarliv i Österbotten 1700–1800

  Lämpligt på slutrakan av jubileumsåret Karleby 400 (2020) publicerade K.H.Renlunds museum det fjärde bandet i en bokserie, vars omfattning planerats till totalt fem artikelsamlingar.

  Det handlar om det mellanmuseala projektet Borgarliv i Österbotten, där flera österbottniska museer samarbetar kring forskning rörande borgarnätverk på det historiska Österbottens marker under 1700- och 1800-talen. I det nypublicerade bandet behandlas temat materiellt kulturarv ur flera olika synvinklar, i totalt nio artiklar på svenska och finska. Också lokala läsare i Karleby kan ta sig en dos lokalhistoria genom berättelserna som berör bl.a. klädsel och möbelinredning samt föremål i anknytning till träffningen vid Halkokari 1854.

  Borgarliv i Österbotten 1700–1800 är ett mellanmusealt projekt som inleddes 2011. Arbetet har genomförts i gott samarbete med Brahestads museum, Jakobstads museum, Seinäjoki museer och Vasa stads museer. Under arbete finns nu också ett avlutande femte band, där temat är det goda och ljuva livet – La dolce vita.

  Understöd och pris: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Delegation för den svenska litteraturens främjande/SLS, Kordelins stiftelse, stiftelsen Kone, föreningen Raahe-seura ry, samt de berörda städerna och museerna.

  För tillfället pågår arbetet med bokseriens sista band, som planeras till 2023, med ansenligt ekonomiskt bidrag av Svenska kulturfonden och SLS.

  Bokseriens böcker finns tillsammans med museets övriga böcker till salu vid Rooska gårdens museibutik.


  Rapport från konferensen Bottnisk kontakt XX & Finlandssvenskt forskarforum V

  I och med ett betydande ekonomiskt bidrag av Svenska kulturfonden kunde K.H.Renlunds museum sammanställa och publicera en rapport från konferenshelgen som hölls vid inledningen av jubileumsåret Karleby 400. Elva föredrag tillsammans med en del specialinlägg bildar basen för publikationen, där temat är samma som under själva konferensen: Spår från det förflutna – kartläggning, artefakter och berättelser.

  Det var i tacksam anda som Karleby stad och museet tog emot uppgiften att organisera både den tjugonde konferensen i det maritimhistoriska konceptet ’Bottnisk kontakt’ och den femte samlingen för lokalhistoriekännarna inom ramen för Finlandssvenskt forskarforum. Bottnisk kontakt är en samnordisk konferens med djupa rötter. Ända sedan den första konferensen i Örnsköldsviks 1982 har man samlats vartannat år – men aldrig tidigare i den historiska hamnstaden Karleby. Finlandssvenskt forskarforum har samlat både proffs och hobbyforskare kring lokalhistoriska och litterära teman sedan 2013: tre gånger i Karis vid Västra Nylands folkhögskola, en gång i Mariehamn, och nu 2020 i Karleby.

  Rapporten utgavs i början av år 2022 och finns att köpas vid Rooska gårdens museibutik.


  Medeltidsdagen

  Efter två exceptionella år har det blivit möjligt att ordna ett till medeltidsevenemang år 2022. Medeltidsseminariet, som ordnas av museet har samma tema som var tänkt för 2020, d.v.s. Karlebys och Bottniska vikens historia strax innan staden grundades år 1620. Tanken är att beröra såväl medeltiden som övergången till den nya tiden, efter reformationen och in på Vasatiden.

   

  Samtidsdokumentation av coronatiden och huskomplexet Vinge

  Museet genomförde en småskalig lokal dokumentation av coronaepidemins inslag med hjälp av fotografier och iakttagelser från den kommersiella verksamheten och i ett skilt projekt med hjälp av privata bidrag via sociala medier. I samarbete med en museologistuderande dokumenterades byggnadshistorien och verksamheten i byggnadskomplexet Vinge, där bland annat ungdomstjänsterna, museets kontor och en del skolklasser har sina utrymmen. I samma byggnad finns också konsert- och evenemangslokalen Snellmanssalen. Museet har också dokumenterat några av stadens gamla bensinstationer med hjälp av en studerande.


  Regionalt projekt kring migration

  Inom ramen för Mellersta Österbottens kulturförbund, Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry, pågår ett forskningsprojekt där både 1800- och 1900-talets flyttningsrörelser från och till det historiska landskapet ska undersökas. Detta gör man i första hand genom att samla in nytt material i form av berättelser och bilder. Museet stöder det utförliga forskningsprojektet genom att erbjuda rådgivning och expertis utgående från sina museala ansvarsområden.

  Projektet har en egen webbplats: https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com

 • Karleby hembygdsarkiv är ett arkiv som administreras av Karleby stad och K.H.Renlunds museum. Arkivets huvudsakliga uppgift är att ta emot, organisera, bevara och ställa till förfogande material av lokal karaktär. Karleby hembygdsarkiv omfattar exempelvis lokala föreningars, affärsverks och privatpersoners arkivmaterial.

  Till arkivet kan man donera olika typer av handlingar, dokument och inbandningar/inspelningar i anknytning till lokal tradition och historia. Hembygdsarkivet är en offentlig inrättning, vilket betyder att det donerade/deponerade materialet i regel finns fritt tillgängligt for läsning, forskning och kopiering. I vissa fall kan materialet ha tillskrivits begränsad användningsrätt på grund av skilt

  Man kan bekanta sig med arkivmaterialet i arkivets forskningsrum, utgående från förhandsbeställt arkivmaterial under överenskomna tider.

  Kontaktinformation: museo.tietopalvelu@kokkola.fi, tfn 044 780 9576.
  Adress: Vasavägen 6, 67100 KARLEBY (s.k. IPark-huset).
  Öppettider:
  3.6.–2.7.2024       stängt
  3–31.7. 2024        öppet enligt överenskommelse (endast för forskningsanvändning).

  Vi tar inte emot nytt arkivmaterial under tiden 1.6 – 31.7.2024.

  KONTAKT: 

  museo.tietopalvelu@kokkola.fi

  under tiden 331.7.2024 också tel. 044 780 9576

  Materialet från Lochteå hembygdsarkiv finns bevarat i Karleby hembygdsarkiv. K.H.Renlunds museum ansvarar också för verksamheten vid Kelviå hembygdsarkiv. Arkivets material finns i Kelviå kommundelskontor, vars personal kan kontaktas ifall man önskar bekanta sig med arkivmaterialet. Kelviå kommundelskontors info/växel, tfn 040 806 5010.

 • I museets uppgifter ingår att värna om och bevara kulturarvet för senare generationer, men också att forska, tolka och ställa ut materiellt och immateriellt kulturarv i det moderna samhället. Forskningsverksamheten är en del av museets grundläggande samlingsadministrativa arbete.

  Allmänheten har tillgång till forskningsdata bland annat genom samlings- och informationstjänsterna, publikationer, seminarier, evenemang och utställningar. Till exempel den kulturhistoriska utställningen Karleby 400 – lyckan står den djärve bi bygger på museets egen forskning med utgångspunkter i både stadens historia och i museiföremål och -material.

  Ett annat exempel på museets forskningsarbete är det mellanmuseala projektet Borgarliv i Österbotten. Sedan 2011 har K.H.Renlunds museum i samarbete med museer inom historiska Österbotten forskat i borgarlivet och dess nätverk under 1700- och 1800-talen. I samband med projektet har fyra olika artikelsamlingar publicerats: borgerligt boende och leverne (2013), näringslivets nätverk (2016), bildningens nätverk (2018) och materiellt kulturarv (2020). Museets publikationer kan köpas i museibutiken.

  Museet förhåller sig positivt till forskningssamarbete. Förutom de specifika professionella samarbetsprojekten kompletteras museiarbetet även av värdefull information via regionens invånare och olika sammanslutningar, såsom Specialbyrån för Lokalhistorisk Forskning SLF rf (ETT). En grundförutsättning för god forskning är öppenhet, transparens, samarbete – och nyfikenhet.

  Forskningsverksamhetens kontaktperson:

  forskningsamanuens Erik Engberg, erik.engberg@kokkola.fi, +358 44 780 9757.

 • Specialbyrån för Lokalhistorisk Forskning SLF rf (Paikallishistorian Erikoistietotoimisto ETT ry. = ETT) stöder verksamheten vid K.H.Renlunds museum. Föreningen har sina rötter i ett öppet expertissamfund som bildades 2009 och som redan i över 10 års tid har kompletterat museets forsknings- och informationstjänster. Gruppen av personer med forskning som intresse samlades regelbundet i anslutning till museet och etablerade sin verksamhet 2018 genom att registrera sig till en förening.

  ETT och museet

  Från och med 2009 har ETT samarbetat kontinuerligt med K.H.Renlunds museum. Det gemensamma målet är en mångsidig kännedom om lokalhistoria vilket kan nås både genom att bevara och förmedla kunskap. Verksamheten berikar museets utbud av kulturservice. Målgruppen är stadens och närområdets invånare.

  ETT stöder museets målsättningar genom att sänka tröskeln för utnyttjandet av museets tjänster och arbetar för en god kännedom av kulturarvet. ETT når också ut till allmänheten, vilket främjar dessa värden i större sammanhang. Specialbyrån bevarar glömda berättelser och enskilda individers historier, samlar in minnen och fotografier samt identifierar händelser och personer.

  ETT har fått ett namn om sig såväl inom nationella som internationella fora som en fungerande verksamhetsmodell för förverkligande av öppen expertis, amatörexpertis.

  ”… samlandet är ett sätt att betala tillbaka till människor när man kan ge upplevelser genom samlade berättelser, för historia är allas gemensamma sak…” (medlem i ETT)

  ETT:s kontaktinformation:

  ordförande Terho Tattari, terho@tattari.fi

  sekreterare Elisa Maunumäki, elisa.maunumaki@anvianet.fi