Fortsätt till innehållet
Man fyller i blankett

För arbetsgivare

Under kommunförsöken erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster vid TE-byrån. I kommunförsöket betjänar vi arbetsgivare till exempel i frågor som berör lönesubvention och rekrytering. I fråga om behov av arbetskraft och ärenden som berör ditt eget område kan du kontakta oss via de lokala sysselsättningskoordinatorerna.

 • Genom möjligheten till arbetsprövning kan du bekanta dig med en ny potentiell arbetstagare. Samtidigt får den person som deltar i arbetsprövningen värdefull erfarenhet.

  Eftersom arbetsprövning inte är ett arbetsförhållande får deltagaren ingen lön för perioden. Arbetsprövning tar sikte mot anställning. Om du anställer personen efter arbetsprövningsperioden kan du be personen i fråga att säkerställa på TE-byrån eller det kommunala sysselsättningsförsöket om det är möjligt att få lönesubvention.

  Om du är intresserad av att erbjuda en möjlighet till arbetsprövning i din egen organisation kan du meddela detta via TE-byråns E-tjänst för Företag och arbetsgivare. Du kan också meddela om möjlighet till arbetsprövning till kommunförsökets sysselsättningskoordinatorer. De ger också mer information om arbetsprövning.

  Läs mer om arbetsprövning

  Vanliga frågor

  Hur hittar jag en lämplig person?

  Inom kommunförsöket väljer vi ut en sådan arbetstagare som har förutsättningar att klara av de arbetsuppgifter som ert företag erbjuder.

  Vem betalar lönen?

  För arbetsprövningstiden betalas inte lön. Om personen efter prövningen fortsätter med lönesubvention, ska ansökan om subvention lämnas in till kommunförsöket eller TE-byrån.

  Vem tar hand om försäkringen?

  Arbets- och näringsministeriet sköter försäkringen under arbetsprövningstiden och du behöver således teckna en försäkring först när lönesubventionsperioden börjar.

  Vem tar hand om pappersexercisen?

  I kommunförsöket sköter vi pappersexercisen så långt det är möjligt för den rekryterade personens del, från arbetsprövningen ända till anställandet. Precis allt kan kommunförsöket dock inte sköta åt arbetsgivaren.

  Vem tar hand om introduktionen?

  Arbetsgivaren svarar för introduktionen. Kommunförsöket ger råd och stöder både arbetssökanden och arbetsgivaren för att övergången till arbetet ska ske smidigt.

  Vilken är nyttan?

  En stor del av både arbetsgivarna och arbetssökandena upplever att arbetsprövning är ett bra sätt för parterna att lära känna varandra. Lönesubventionen lättar på arbetsgivarens lönekostnader.

 • Lönesubvention är ett behovsprövat stöd som TE-byråerna och en kommun som deltar i försöket kan bevilja för lönekostnaderna för en kund som är arbetslös arbetssökande.

  En arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan få ekonomiskt stöd i form av lönesubvention till ett belopp som motsvarar 50 procent av lönekostnaderna. För sysselsättning av arbetstagare med funktionshinder fås stöd till 70 procent.

  I vissa fall kan föreningar, stiftelser eller registrerade religionssamfund få lönesubvention till 100 procent av lönekostnaderna. Därtill kan för sysselsättning av personer som fyllt 55 år fås sysselsättningsstöd till 70 procent. Då beviljas lönesubvention utan ändamålsenlighetsprövning.

  Lönesubventionen riktas till lönekostnaderna. Arbetsgivaren kan i fortsättningen inte täcka lönebikostnader eller semesterpenning med stödet.

  Lönesubvention baserar sig på servicebehovet hos den arbetslösa arbetssökanden. I samband med att lönesubvention beviljas görs en bedömning av hur väl ett lönesubventionerat arbete förbättrar den arbetslösa personens kunnande och främjar sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

  Du kan ansöka om lönesubvention från kommunförsöket när den arbetstagare som rekryteras är kund vid kommunförsöket. I övriga fall kan du ansöka om lönesubvention från TE-byrån.

  Läs mer om sysselsättning genom lönesubvention (tyomarkkinatori.fi)

  Lönesubvention till arbetsgivare för anställning av en arbetslös (arbets- och näringsministeriet, tem.fi)

  Vanliga frågor om lönesubventionsreformen (arbets- och näringsministeriet, tem.fi)

  Bland annat:

  • Vem kan sysselsättas med lönesubvention, vem beviljas lönesubvention, vad är lönesubventionens belopp och varaktighet? (sammandrag)
  • Vem kan sysselsättas med lönesubvention?
  • Vilka kostnader är stödberättigade?
  • Varaktigheten på lönesubventionen?

  Lönesubventionsreformen träder i kraft i juli (arbets- och näringsministeriet 23.3.2023)

  Lönesubvention förnyas i början av juli (Jobbmarknaden 19.5.2023)

  Vanliga frågor

  Hur hittar jag en lämplig person?

  Inom kommunförsöket väljer vi ut en sådan arbetstagare som har förutsättningar att klara av de arbetsuppgifter som ert företag erbjuder.

  Vem betalar lönen?

  För arbetsprövningstiden betalas inte lön. Om personen efter prövningen fortsätter med lönesubvention, ska ansökan om subvention lämnas in till kommunförsöket eller TE-byrån.

  Vem tar hand om försäkringen?

  Arbets- och näringsministeriet sköter försäkringen under arbetsprövningstiden och du behöver således teckna en försäkring först när lönesubventionsperioden börjar.

  Vem tar hand om pappersexercisen?

  I kommunförsöket sköter vi pappersexercisen så långt det är möjligt för den rekryterade personens del, från arbetsprövningen ända till anställandet. Precis allt kan kommunförsöket dock inte sköta åt arbetsgivaren.

  Vem tar hand om introduktionen?

  Arbetsgivaren svarar för introduktionen. Kommunförsöket ger råd och stöder både arbetssökanden och arbetsgivaren för att övergången till arbetet ska ske smidigt.

  Vilken är nyttan?

  En stor del av både arbetsgivarna och arbetssökandena upplever att arbetsprövning är ett bra sätt för parterna att lära känna varandra. Lönesubventionen lättar på arbetsgivarens lönekostnader.

 • Arbetslivshandledarens uppgift är att föra samman arbetslösa arbetssökande och företag. Arbetslivshandledaren verkar i Kaustbyregionen.

  Arbetslivshandledaren hjälper arbetslösa arbetssökande med att hitta arbetsmöjligheter och samtidigt arbetsgivarna i regionen med utmaningar i fråga om arbetskraft.

  Arbetslivshandledaren undersöker ditt behov av arbetskraft och reder ut hurdana utmaningar ditt företag eventuellt har när det gäller att anställa en arbetstagare. Utmaningarna med att anställa arbetstagare försöker arbetslivshandledaren lösa i samarbete med de tjänster som är tillgängliga i området. Genom arbetslivshandledaren har ditt företag tillgång till ett mångprofessionellt nät av sakkunniga.

  Ta kontakt:

  Kaustbyregionen

  Arbetslivshandledare
  Johanna Hautala
  tfn 040 556 6603
  johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi

 • Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill Karleby stad främja ungas sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer sommarjobbare.

  Stödet kan beviljas personer som bor i Karleby och arbetsgivare som är verksamma i Karleby om de anställer sommarjobbare i åldern 16−20 år.

  Läs mer om stödet

 • Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. Stadsstyrelsen beslutar årligen om beviljandet av understöd.

  Sysselsättningsstöd kan beviljas en förening vars verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättningen, hjälper långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärker deras kunnande.

  Läs mer om sysselsättningsstödet

 • Läroavtals- och rekryteringsutbildningarna är en ypperlig möjlighet både för arbetsgivaren och arbetssökanden. Arbetsgivaren kan anställa arbetssökanden inom ramen för läroavtalsutbildning även för en kortare visstidsanställning.

  Arbetssökanden kan i sin tur avlägga en mindre eller en större studiehelhet och få in en fot på arbetsmarknaden. Ett väl utfört arbete kan leda till mer arbete i samma eller ett annat företag och CV:t kompletteras med arbetserfarenhet.

  Läs mer om läroavtalsutbildning och rekryutbildning

Ta kontakt

Kannus

Tiina Salo
Sysselsättningskoordinator
044 474 5241
tiina.salo(at)kannus.fi

Kaustbyregionen:

Laura Korhonen
Sysselsättningskoordinator
040 167 8349
laura.korhonen(at)kaustisenseutukunta.fi

Johanna Hautala
Arbetslivshandledare
040 556 6603
johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi

Karleby:

Matti Mäki-Ainali
Sysselsättningskoordinator
040 806 8266
matti.maki-ainali(at)kokkola.fi

Virpi Takamaa
Sysselsättningskoordinator
040 437 0313
virpi.takamaa(at)kokkola.fi

Maria Kiiskilä (Föreningar)
Arbetstränare
050 350 6803
maria.kiiskila(at)kokkola.fi