Fortsätt till innehållet
Man fyller i blankett

För arbetsgivare

Under kommunförsöken erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster vid TE-byrån. I kommunförsöket betjänar vi arbetsgivare till exempel i frågor som berör lönesubvention och rekrytering. I fråga om behov av arbetskraft och ärenden som berör ditt eget område kan du kontakta oss via de lokala sysselsättningskoordinatorerna.

 • Genom möjligheten till arbetsprövning kan du bekanta dig med en ny potentiell arbetstagare. Samtidigt får den person som deltar i arbetsprövningen värdefull erfarenhet.

  Eftersom arbetsprövning inte är ett arbetsförhållande får deltagaren ingen lön för perioden. Arbetsprövning tar sikte mot anställning. Om du anställer personen efter arbetsprövningsperioden kan du be personen i fråga att säkerställa på TE-byrån eller det kommunala sysselsättningsförsöket om det är möjligt att få lönesubvention.

  Om du är intresserad av att erbjuda en möjlighet till arbetsprövning i din egen organisation kan du meddela detta via TE-byråns E-tjänst för Företag och arbetsgivare. Du kan också meddela om möjlighet till arbetsprövning till kommunförsökets sysselsättningskoordinatorer. De ger också mer information om arbetsprövning.

  Läs mer om arbetsprövning

  Vanliga frågor

  Hur hittar jag en lämplig person?

  Inom kommunförsöket väljer vi ut en sådan arbetstagare som har förutsättningar att klara av de arbetsuppgifter som ert företag erbjuder.

  Vem betalar lönen?

  För arbetsprövningstiden betalas inte lön. Om personen efter prövningen fortsätter med lönesubvention, ska ansökan om subvention lämnas in till kommunförsöket eller TE-byrån.

  Vem tar hand om försäkringen?

  Arbets- och näringsministeriet sköter försäkringen under arbetsprövningstiden och du behöver således teckna en försäkring först när lönesubventionsperioden börjar.

  Vem tar hand om pappersexercisen?

  I kommunförsöket sköter vi pappersexercisen så långt det är möjligt för den rekryterade personens del, från arbetsprövningen ända till anställandet. Precis allt kan kommunförsöket dock inte sköta åt arbetsgivaren.

  Vem tar hand om introduktionen?

  Arbetsgivaren svarar för introduktionen. Kommunförsöket ger råd och stöder både arbetssökanden och arbetsgivaren för att övergången till arbetet ska ske smidigt.

  Vilken är nyttan?

  En stor del av både arbetsgivarna och arbetssökandena upplever att arbetsprövning är ett bra sätt för parterna att lära känna varandra. Lönesubventionen lättar på arbetsgivarens lönekostnader.

 • Lönesubvention är ett behovsprövat stöd som TE-byråerna och en kommun som deltar i försöket kan bevilja för lönekostnaderna för en kund som är arbetslös arbetssökande.

  Stödperiodens längd beror på hur länge den person som anställs varit arbetslös och hur en eventuell skada eller sjukdom påverkar arbetsprestationen. Längden beror också på arbetsgivaren. Lönesubventionen kan vara högst 30, 40 eller 50 procent av anställningskostnaderna.

  Lönesubvention baserar sig på servicebehovet hos den arbetslösa arbetssökanden. I samband med att lönesubvention beviljas görs en bedömning av hur väl ett lönesubventionerat arbete förbättrar den arbetslösa personens kunnande och främjar sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Stödets storlek och varaktighet fastställs från fall till fall.

  Du kan ansöka om lönesubvention från kommunförsöket när den arbetstagare som rekryteras är kund vid kommunförsöket. I övriga fall kan du ansöka om lönesubvention från TE-byrån.

  Läs mer om sysselsättning genom lönesubvention

  Vanliga frågor

  Hur hittar jag en lämplig person?

  Inom kommunförsöket väljer vi ut en sådan arbetstagare som har förutsättningar att klara av de arbetsuppgifter som ert företag erbjuder.

  Vem betalar lönen?

  För arbetsprövningstiden betalas inte lön. Om personen efter prövningen fortsätter med lönesubvention, ska ansökan om subvention lämnas in till kommunförsöket eller TE-byrån.

  Vem tar hand om försäkringen?

  Arbets- och näringsministeriet sköter försäkringen under arbetsprövningstiden och du behöver således teckna en försäkring först när lönesubventionsperioden börjar.

  Vem tar hand om pappersexercisen?

  I kommunförsöket sköter vi pappersexercisen så långt det är möjligt för den rekryterade personens del, från arbetsprövningen ända till anställandet. Precis allt kan kommunförsöket dock inte sköta åt arbetsgivaren.

  Vem tar hand om introduktionen?

  Arbetsgivaren svarar för introduktionen. Kommunförsöket ger råd och stöder både arbetssökanden och arbetsgivaren för att övergången till arbetet ska ske smidigt.

  Vilken är nyttan?

  En stor del av både arbetsgivarna och arbetssökandena upplever att arbetsprövning är ett bra sätt för parterna att lära känna varandra. Lönesubventionen lättar på arbetsgivarens lönekostnader.

 • Jobbcoachens och arbetslivshandledarens uppgift är att föra samman arbetslösa arbetssökande och företag. Jobbcoachen verkar i Karlebyområdet och arbetslivshandledaren i Kaustbyregionen.

  Jobbcoachen och arbetslivshandledaren hjälper arbetslösa arbetssökande med att hitta arbetsmöjligheter och samtidigt arbetsgivarna i regionen med utmaningar i fråga om arbetskraft. Jobbcoachen koncentrerar sig särskilt på kunder med invandrarbakgrund som är med i kommunförsöket.

  Jobbcoachen och arbetslivshandledaren undersöker ditt behov av arbetskraft och reder ut hurdana utmaningar ditt företag eventuellt har när det gäller att anställa en arbetstagare. Utmaningarna med att anställa arbetstagare försöker jobbcoachen och arbetslivshandledaren lösa i samarbete med de tjänster som är tillgängliga i området. Genom jobbcoachen och arbetslivshandledaren har ditt företag tillgång till ett mångprofessionellt nät av sakkunniga.

  Ta kontakt:

  Kaustbyregionen

  Arbetslivshandledare
  Johanna Hautala
  tfn 040 556 6603
  johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi

  Karleby

  Jobbcoach
  Matthew Mendy
  tfn 050 478 5271
  matthew.mendy(at)kokkola.fi

 • Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill Karleby stad främja ungas sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer sommarjobbare.

  Stödet kan beviljas personer som bor i Karleby och arbetsgivare som är verksamma i Karleby om de anställer sommarjobbare i åldern 16−20 år.

  Läs mer om stödet

 • Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. Stadsstyrelsen beslutar årligen om beviljandet av understöd.

  Sysselsättningsstöd kan beviljas en förening vars verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättningen, hjälper långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärker deras kunnande.

  Läs mer om sysselsättningsstödet

Ta kontakt

Kaustbyregionen:

Anna Nieminen
Sysselsättningskoordinator
040 1678 349
anna.nieminen(at)kaustisenseutukunta.fi

Johanna Hautala
Arbetslivshandledare
040 556 6603
johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi

Kannus:

Laura Korhonen
Sysselsättningskoordinator
044 4745 241
laura.korhonen(at)kannus.fi

Karleby:

Matti Mäki-Ainali
Sysselsättningskoordinator
040 806 8266
matti.maki-ainali(at)kokkola.fi

Matthew Mendy
Jobbcoach
050 478 5271
matthew.mendy(at)kokkola.fi

Maria Kiiskilä (Föreningar)
Arbetstränare
050 350 6803
maria.kiiskila(at)kokkola.fi