Fortsätt till innehållet

Vi hjälper arbetslösa arbetssökande att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. För att främja sysselsättningen samarbetar vi intensivt med nätverket av aktörer inom skötsel av sysselsättning. Vi är också en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen, som innebär att en del av TE-tjänsternas myndighetsuppgifter har flyttats över till kommunerna. Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen leds av stadens sysselsättningschef.

Vi är stadens expertenhet inom skötsel av sysselsättning. Vi utvecklar och samordnar stadens prövningsbaserade sysselsättning och ansvarar för stadens skyldighet att ordna sysselsättning.

De vanligaste sysselsättningsfrämjande tjänsterna är arbetsprövning, lönesubventionerat arbete och rehabiliterande arbetsverksamhet som Soite ansvarar för.

Vi hjälper arbetslösa arbetssökande att få arbete även med sysselsättningsstöd som beviljas föreningar efter prövning.

 • Med hjälp av arbetsprövning kan du som arbetssökande prova på olika arbetsuppgifter inom staden och få värdefull arbetserfarenhet. Eftersom arbetsprövning inte är en anställning betalas ingen lön för denna period. Under arbetsprövningen får du samma förmån som när du är arbetslös.

  Arbetsprövningen är ett utmärkt alternativ för dig bland annat i följande situationer:

  • Du saknar yrkesutbildning.
  • Du tvingas byta bransch antingen av hälsoskäl eller på grund av en strukturförändring på arbetsmarknaden.
  • Du har länge varit borta från arbetsmarknaden antingen på grund av utdragen arbetslöshet eller till exempel familjeledighet.

  Läs mer om arbetsprövning på Jobbmarknaden.

 • Lönesubvention är ett ekonomiskt understöd som TE-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnader som hänför sig till en arbetslös arbetstagare och som ersättning för den tid som använts för arbetshandledning.

  Lönesubventionen grundar sig på dina servicebehov. Lönesubventionens belopp och varaktighet beror på längden på arbetssökandens arbetslöshet, hur arbetsförmågan påverkar arbetsprestationen och på arbetsgivaren. Fråga den ansvariga sakkunniga inom kommunförsöket eller på TE-byrån om du har rätt till lönesubvention.

  Lönesubventionen gör att du kan få sådant arbete som du inte har riktigt tillräcklig yrkeskompetens för eller om du har en skada eller sjukdom som påverkar din förmåga att klara av dina uppgifter. Lönesubventionerat arbete är alltid antingen ett normalt arbetsförhållande eller läroavtalsutbildning. Arbetsförhållandet kan vara tills vidare eller tidsbegränsat och heltids- eller deltidsarbete.

  Du får lön för arbetet enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningen eller, om ett kollektivavtal saknas, normal och rimlig lön.

  Läs mer om lönesubventionerat arbete på Jobbmarknaden.

 • Staden är enligt lagen skyldig att erbjuda arbete till arbetslösa arbetssökande vars rätt till arbetslöshetsdagpenning upphör när de har fyllt 57 år men innan de fyller 60 år.

  Anställningen pågår i högst sex månader. Arbetet är heltidsarbete där branschens ordinarie arbetstid tillämpas.

  Om du omfattas av sysselsättningsskyldigheten frågar TE-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning om du vill utnyttja din rätt till arbete som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten. Stadens sysselsättningstjänster får kännedom om detta och kontaktar dig.

Arbetsprövning och lönesubventionerat arbete hos Karleby stad

Om du är intresserad av arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete hos Karleby stad ska du diskutera detta med den ansvariga sakkunniga på TE-byrån eller inom kommunförsöket med sysselsättning.

Vi kontaktar dig utifrån det förslag som TE-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning har gjort och kommer överens med dig om en intervju.

Vi söker en arbetsplats åt dig i första hand i stadsorganisationens enheter, men vid behov även hos andra arbetsgivare om staden inte kan erbjuda lämpligt arbete.

Vi kommer överens om innehållet i arbetet och om de sysselsättningsfrämjande tjänster som inkluderas i arbetsperioden, till exempel kompetensutveckling. Den placerande enheten ansvarar för din introduktion och för arbetsledningen.

Arbetet börjar med en månads arbetsprövning. Därefter kan vi ingå ett arbetsavtal på fyra månader med dig. I arbetsperioden ingår alltid verksamhet som främjar din sysselsättning. Målet är att du får värdefull arbetserfarenhet och hjälp att komma vidare mot den öppna arbetsmarknaden.

Du har ett arbetsförhållande med sysselsättningstjänsterna som betalar uppgiftsspecifik lön och semesterpenning. Arbetsledningen finns alltid i den enhet inom staden där du arbetar.

Tjänster till arbetsgivare som tillhandahålls av sysselsättningstjänsterna och kommunförsöket med sysselsättning

Ta kontakt

Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster är platsen som sammanför privatkundens nättjänster. De flesta ärenden kan skötas i Mina e-tjänster. Vid behov kan du också göra en kontaktbegäran i Mina e-tjänster.

Den regionala telefonservicen av Kommunförsöket med sysselsättningen i  Karlebyregionen:

tfn. 06 828 9800 (mån–ons kl. 9–12 och kl. 13–15)