Fortsätt till innehållet

Avfallshantering innebär sortering, uppsamling, transport och behandling av avfall. Det är fastigheternas uppgift att ordna en uppsamlingsplats för avfall som uppstår i fastigheten. Avfallsproducenterna sorterar sitt avfall och för dem till fastigheternas avfallskärl eller till områdets avfallsuppsamlingsplats.

Avfallshanteringsföretagens uppgift är att transportera avfallet från fastigheten för att återvinnas.

I Karleby svarar Ab Ekorosk Oy för kommunens serviceuppgifter inom avfallshantering. Ab Ekorosk Oy är ett avfallshanteringsbolag som ägs av Karleby stad och nio andra kommuner. I servicen ingår avfallshanteringen på verksamhetsområdet och avfallsrådgivning. Dessutom främjas förebyggandet av uppkomsten av avfall, dess återvinning och återanvändning. Servicen för invånare kompletteras med avfallsstationer, hantering av farligt avfall från hushåll samt olika uppsamlingskampanjer.

Österbottens avfallsnämnd är en gemensam nämnd för medlemskommunerna i Ab Ekorosk Oy med ansvar för bosättningens avfallshantering inom verksamhetsområdet. Avfallsnämnden fungerar som myndighet för den regionala avfallshanteringen.

Kommunens miljöskyddsmyndighet ansvarar tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten för tillsynen av avfallshanteringen samt för nedskräpningsärenden. Miljötjänster utför inspektioner utgående från mottagna reklamationer.

  • Det är förbjudet att lämna avfall i miljön, exempelvis i skogar, parker eller andra allmänna områden. Man får inte heller hälla eller släppa ut flytande avfall i miljön. Enligt ordningslagen måste man se till att (hundens) exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

    Nedskräpning minskar trivseln i vår omgivning, och om exempelvis spillolja hamnar i jordmånen äventyras grundvattnet. Att lämna avfall i miljön även på egen mark är en avfallsförseelse som kan anmälas till polisen.

    Det är i första hand den som skräpat ner ett område som är skyldig att städa upp efter sig, i andra hand är det markägaren som är uppstädningsskyldig. För nedskräpning kan straffet vara t.ex. böter.

    Miljötjänster ansvarar för tillsynen över Karleby stads avfallshantering. Miljötjänster utför inspektioner utgående från mottagna reklamationer.

  • Miljötjänster ansvarar för tillsynen över Karleby stads avfallshantering. Miljötjänster utför inspektioner utgående från mottagna reklamationer.

Kontaktuppgifter