Fortsätt till innehållet
Vy över Vattaja badstrand. I vänstra kanten syns en sandstrand och i högra kanten havet. I bakgrunden finns en vågbrytare av sten som skjuter ut i havet samt stugor med sadeltak och några bilar.

Miljöskyddsbestämmelser

Miljöskyddsbestämmelserna är kommunala förordningar, såsom avfallshanteringsbestämmelserna och byggnadsordningen, och de tillämpas parallellt med övriga bestämmelser. Bestämmelserna behövs huvudsakligen för att precisera högre lagar och förordningar som ofta kan vara på mycket allmän nivå och lämnar rum för tolkning.

Miljöskyddsbestämmelserna ska dock alltid anknyta till ärenden som det bestäms om i miljöskyddslagen och grunda sig på dess principer. Bestämmelserna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen, inte heller verksamhet som kräver anmälan enligt 61 §, 62 § eller 78 § i miljöskyddslagen eller försvarsmaktens verksamhet.

Karleby stadsfullmäktige har godkänt de för Karleby gällande miljöskyddsbestämmelserna 18.11.2019 (§ 85) och de har trätt i kraft 1.1.2020. Miljöskyddsbestämmelserna gäller hela Karlebys område.

Karleby stads miljöskyddsmyndighet kan av särskilda skäl på basis av en skriftlig ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från miljöskyddsbestämmelserna. För behandlingen av ansökan tas ut en avgift enligt gällande taxa.

Tillstånd och anmälan

Kontaktuppgifter