Fortsätt till innehållet

Miljöskyddsföreskrifterna är kommunala förordningar, såsom avfallshanteringsbestämmelserna och byggnadsordningen, och de tillämpas parallellt med övriga bestämmelser. Föreskrifterna behövs huvudsakligen för att precisera högre lagar och förordningar som ofta kan vara på mycket allmän nivå och lämnar rum för tolkning.

Miljöskyddsföreskrifterna ska dock alltid anknyta till ärenden som det bestäms om i miljöskyddslagen och grunda sig på dess principer. Föreskrifterna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen, inte heller verksamhet som kräver anmälan enligt 61 §, 62 § eller 78 § i miljöskyddslagen eller försvarsmaktens verksamhet.

Karleby stadsfullmäktige har godkänt de för Karleby gällande miljöskyddsföreskrifter 24.4.2023 (§ 31) och de har trätt i kraft 5.6.2023. Miljöskyddsföreskrifterna gäller hela Karlebys område.

Karleby stads miljöskyddsmyndighet kan av särskilda skäl på basis av en skriftlig ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från miljöskyddsföreskrifterna. För behandlingen av ansökan tas ut en avgift enligt gällande taxa.

Tillstånd och anmälan

Kontaktuppgifter