Fortsätt till innehållet
ATP-mätare och Hygicult-provburk.

Egenkontroll

Kökets egenkontroll

Våra kök har en lagstadgad egenkontrollplan som vi följer och förverkligar. I de större köken utnyttjar vi digital egenkontroll vilket innebär att anteckningarna i egenkontrollen sparas direkt i molntjänsten. Tillsynsmyndigheten övervakar den planenliga verksamheten under inspektionsbesök.

Hälsoinspektörerna publicerar resultatet av sitt inspektionsbesök med en Oiva-rapport.

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen. Oiva-rapporterna är synliga i matsalarna. I rapporten bedöms företagens livsmedelsäkerhet med smilisar. Då Oiva ler är allt bra med tanke på kunden.

“Då Oiva ler är allt bra med tanke på kunden.”

Rengöringens egenkontroll

Med hjälp av städning upprätthålls byggnadernas skick och trygga, hälsosamma utrymmen skapas för användarna. Rena ytor bidrar också till bättre inomhusluft. Karleby stad inledde ett projekt för egenkontroll av renheten i slutet av 2019.

Kvalitetskontroll är en viktig del av egenkontrollprocessen och kan utgöras av visuell, mikrobiologisk eller kemisk provtagning eller exempelvis bara kontroll av konstruktionerna. I definieringen och bedömningen av kvaliteten tillämpar städservicen i Karleby kvalitetsnivåer i enlighet med INSTA800-standarden.

Med upprätthållande och grundlig städning bevaras den överenskomna renhetsnivån. Vi använder en servicebeskrivning som definierar städservicens innehåll för kunderna och av den framgår den överenskomna renhetsnivån utrymmesspecifikt.

Ta kontakt