Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

Stadens första skötselplan för skogar färdigställdes på 1880-talet. Sedan dess har skogsskötselplaner utarbetats med ca 10 års intervaller ända fram till början av 2000-talet. Varje gång uppdaterade man uppgifter och gjorde terrängarbeten. Planerna var i pappersform ända fram till 1990-talet.

1999 tog staden i bruk skogsinformationssystemet T-Forest som upprätthålls av Skogscentralen Tapio. I och med T-Forest kunde skogsplanen bättre hållas tidsenlig bland annat vad gäller uppdateringar, tillväxt- och minskningskalkyler samt åtgärdsbehov. 2015 blev T-Forest det webbläsarbaserade skogsdatasystemet ForestKit.

På 2020-talet upprätthålls alla uppgifter om stadens skogstillgångar och skogsplanering samt verksamheter kontinuerligt. Grundläggande information om bland annat ståndorter, figurgränser och trädbeståndets ålder finns från en tid som sträcker sig ungefär 140 år bakåt, därför har behovet av egentligt grundarbete minskat. Tack vare utvecklade beräknings- och prognosmodeller har staden uppdaterad information om skogsegendomens omfattning, värde och utvecklingsriktning.

Staden har en egen enhet för skogstjänster med huvuduppdrag att ansvara för skogarnas skötsel, planering, åtgärder samt förberedelser och förverkligande av virkesförsäljning. Dessutom ansvarar enheten för bland annat tillstånd att fälla träd, försäljning av brännved, skötseln av träd som staden äger och för produktionen av interna tjänster för stadens andra enheter. I enheten för skogstjänster finns också en skogsbruksingenjör och tre yrkesutbildade skogsarbetare.