Fortsätt till innehållet
Ahti Räinä

En av principerna för stadens skogsskötsel är social hållbarhet. Ungefär 25 procent av stadens skogar har klassificerats till rekreations- och friluftsskogar i olika nivåer. Rekreations- och friluftsskogar har också ett ekonomiskt avkastningsmål, men jämfört med ekonomiskogar är avkastningsförväntningarna och virkesproduktionen inte lika stora.

I rekreationsskogar betonas skogens hälsosamhet och trygghet samt möjligheterna till rekreationsanvändning. Man underhåller stigar och rutter samt beaktar dem som specialobjekt. Vikten i skötseln av skogarna ligger på beståndsvårdande avverkning och på skötseln av dem. Skogens omloppstid förlängs och den förnyas med eftertanke. Objekt som förnyas är i första hand alltid skogsbestånd där skogens hälsa och tillväxt har försvagats.

En utgångspunkt vid förnyandet av rekreationsskogar är också att upprätthålla skogens mosaikaktighet och att öka trädarternas och florans mångsidighet. Med åtgärderna strävar man också efter att förebygga olika skogsskador.

Staden uppmuntrar till att använda skogarna för rekreation

Vi uppmuntrar invånarna att använda skogarna för rekreation: plocka bär eller svampar, vandra eller jogga, terrängcykla osv. I rekreationsskogar och -områden finns det också objekt och områden som reserverats för olika friluftsformer. Vid planläggning strävar man efter att det inom ett rimligt avstånd från alla tätortsområden finns rekreations- och friluftsskogar som ägs av staden.

Också ekonomiskogar är bra som rekreationsskogar. Ofta är bärskörden bra i skogar som gallrats på rätt sätt: i dem får botten- och fältskiktet tillräckligt med ljus.

Låt oss tillsammans ta bra hand om skogarna

Stadens skogar är rekreationsmiljöer som fritt kan användas av alla. De som använder skogarna för rekreation bör alltid komma ihåg sitt ansvar för miljön och andra användare. Vi ska komma ihåg att det är någon annan som äger marken och respektera det. Det har ingen betydelse om ägaren är en privatperson, ett företag, staden, staten eller någon annan, samma egendomsskydd gäller alla.

Allemansrätten ger alla möjligheten att röra sig fritt till fots, med skidor, cykel och ridande till häst. Man kan fritt plocka bär och svampar samt tillfälligt och kortvarigt övernatta i terrängen förutsatt att det man gör inte orsakar skada eller olägenhet.

Det som inte tillåts enligt allemansrätten och som alltid förutsätter tillstånd av markägaren är bland annat: att köra med motorfordon i terrängen, att fälla eller ta med sig träd, att samla kottar och att hålla hundar okopplade. Det är också alltid förbjudet att skräpa ner, att göra upp eld, att bygga vindskydd och andra konstruktioner utan markägarens tillstånd.