Fortsätt till innehållet
Vy över Fabriksgatan som är full av planteringar. I mitten står en stor blomkruka full av blommor. Från mitten av krukan reser sig en svart skylt i metall med guidning till många olika håll.

Namnbestånd

Namnteamet är ett kooperativt team inom stadens organisation för ärenden som gäller namn på stadens gator, stadsdelar och bostadsområden.

I teamet finns representanter för

 • lokala hembygdsföreningar (Vi Neristassbor, Karleby Hembygdsförening, Öja Hembygdsförening, Kokkola-Seura samt hembygdsföreningarna i Kelviå och Lochteå)
 • bildningsnämnden
 • stadsmiljösektorn
 • koncernförvaltning och koncerntjänster (translator)

Som ordförande i teamet verkar museidirektören, och det är stadsmiljösektorns representant som fungerar som sekreterare.

 • Gatu- och vägnamnen fastställs i detaljplan eller genom beslut av stadens namnteam.

  Namnteamet samverkar med invånarna i kommunen.

  I namngivningen beaktas ortens språk, tradition, kultur och historia. Namnteamet baserar sina beslut på en bred och sakkunnig utredning av ärendena, bl.a. i fråga om byområden via de ledamöter som representerar lokala hembygdsföreningar.

  I sin behandling av ärendena lägger teamet stor vikt vid varje namns språkriktighet och konsulterar Institutet för de inhemska språken när den är osäker på det svenska namnets korrekthet.

  Allmänheten kan föra fram förslag och initiativ som gäller namn på gator och vägar i stadens adressystem till namnteamet.

 • Kommunen ansvarar för uppsättande av namnskyltar för gator och vägar enligt kommunens adressystem.

  Namnskyltarnas syfte är att visa gatans samt landsvägens eller den enskilda vägens namn enligt adressystemet.

  Namnskylten och stolpen eller endast namnskylten placeras endera på kommunens mark eller direkt på byggnaden enligt § 163 och § 161-162 i markanvändnings- och bygglagen i överenskommelse med fastighetens ägare och innehavare.

  Vid gatan eller vid en annan trafikleds korsning eller avfart får inte trafikledens namn eller skyltar som pekar mot ett objekt vid sidan av vägen sättas upp utan kommunala myndigheters tillåtelse.