Fortsätt till innehållet

Ansvarsområdet Planering ansvarar för planeringen av anläggandet av stadens gator och allmänna områden. Planer utarbetas årligen inom ramen för budgeten.

Gatuplaner och anslutande byggplaner utarbetas för gatuområden som ingår i detaljplaner.
I gatuplanerna slås fast bl.a.

– gatans genomskärning
– gatans höjdläge
– beläggningsmaterial
– dräneringsarrangemang
– gatuområdets trafikregleringar

Vid behov ger planerna dessutom information om
– planteringar
– eventuella konstruktioner och anordningar av bestående karaktär, exempelvis möbler och belysningsstolpar

Gatorna planeras i den ordning som anges i markanvändnings- och bygglagen. Fastighetsägarna informeras om planeringen och har även möjlighet att påverka den. Planeringen kan påverkas under pågående planering eller under den tid som planen är offentligt framlagd.

Du kan följa med utarbetandet av infrastrukturplaner och delta på det sätt som anges i kungörelserna. Planer kungörs i tidningen Kokkola och på Karleby stads webbplats. Dessutom informeras fastigheter som gränsar till gatuområdet om planeringen.

Byggande av gator och kommunalteknik
 • Inga nya planer i beredningskede.

 • Framlagda planer(43 § MDF) under tiden 18.4–1.5.2024. Mer information ger Eero Timonen.
  Gång- och cykelled på avsnittet mellan Fabriksgatan och Port Tower

 • Stormastvägen på avsnittet Kanaanslandsvägen- Kalvholmsvägen. Framläggningstid 14– 27.3.2024. Mer information ger Antti Kortelainen. Beskrivning av gatuplanen, Situationsplan 5173a, Längd- och tvärprofil 5173b, Illustration

  Mästarevägen på avsnittet Heinolasvängen – Industrivägen. Framläggningstid 8– 21.2.2024. Mer information ger Eero Timonen.
  Situationsplan 5159a, Situationsplan 5159b, Längd- och tvärprofil 5159c, Illustration 5159

  Busshållplats vid Gamlahamnviksvägen. Framläggningstid 8– 21.2.2024. Mer information ger Eero Timonen.
  Situationsplan 5158

  Rörläggning av utloppsdike i Sandhagen samt gång- och cykelled på avsnittet Fabriksgatan-fotbollshallen. Framläggningstid 14– 29.12.2023. Mer information ger Antti Kortelainen.
  Situationsplan 5175a, Längd- och tvärprofil, gång-och cykelvägen 5175b, Längd- och tvärprofil, dagvattenavloppet 5175c

  Metspövägen, Katsevägen, Mjärdvägen och Håvvägen i sin helhet + gång- och cykelväger (Puntushagen).                              Framläggningstid 9– 22.11.2023. Mer information ger Tero Luokkala.
  Situationsplan 5174a, Illustration, Längd- och tvärprofil, Metspövägen 5174b, Längd- och tvärprofil, Metspövägens gång-och cykelvägen 5174c, Längd- och tvärprofil, gång-och cykelvägen mellan Metspövägen-Katsevägen 5174d, Längd- och tvärprofil, Katsevägen 5174e, Längd- och tvärprofil, Mjärdvägen 5174f, Längd- och tvärprofil, Mjärdvägens gång-och cykelvägen 5174g, Längd- och tvärprofil, gång-och cykelvägen mellan Katsevägen-Mjärdvägen 5174h, Längd- och tvärprofil, Håvvägen 5174i, Längd- och tvärprofil, gång-och cykelvägen mellan Håvvägen-272-410-3-9 5174j, Trafikdirigeringsplan 5174k

  Gång- och cykelväg mellan Vidnäsgränden – Garvaregatan. Framläggningstid 9– 22.11.2023. Mer information ger Antti Kortelainen.
  Situationsplan 5140a, Längd- och tvärprofil 5140b

  Libecksgatan avsnittet Mariegatan- Herman Renlunds gata. Framläggningstid 31.8– 13.9.2023. Mer information ger Antti Kortelainen.
  Beskrivning av gatuplanen, Situationsplan 5155a, Längd- och tvärprofil, Libecksgatan 5155b, Längd- och tvärprofil, Lövstigen 5155c, Längd- och tvärprofil, Hängestigen 5155d, Längd- och tvärprofil, Knoppstigen 5155e, Illustration

  Storsegelvägen, Tackelvägen och Klyvarevägen avsnittet Kanaanslandvägen-Stormastvägen. Framläggningstid 18– 31.5.2023. Mer information ger Antti Kortelainen. Beskrivning av gatuplanen, Situationsplan 5151a,  Längd- och tvärprofil,  Storsegelvägen 5151b, Längd- och tvärprofil, Tackelvägen 5151c, Längd- och tvärprofil,  Klyvarevägen 5151d, Illustration

  Anders Chydenius gatas anslutning till Norraleden, fil för högersväng. Framläggningstid 18– 31.5.2023.Mer information ger Antti Kortelainen. Situationsplan 5156

  Förlängning av Norraledens fil för vänstersväng mellan Gustaf Adolfs gata – cirkulationsplatsen i Lottelund. Framläggningstid 18– 31.5.2023. Mer information ger Antti Kortelainen. Situationsplan 5157

  Nejonögsvägen i sin helhet samt gång- och cykelvägarna mellan Nejonögsvägen-Puntusvägen och Nejonögsvägen-Borgsvägen. (Puntusstranden).  Framläggningstid 15 – 29.12.2022. Mer information ger Tero Luokkala. Situationsplan 5150a,  Längd- och tvärprofil 5150b,  Längd- och tvärprofil 5150c,  Längd- och tvärprofil 5150d,  Längd- och tvärprofil 5150e,  Trafikdirigeringsplan 5150f,  Illustration

  Brudskärsvägen mellan Vikåbergsvägen – pålnummer 610. Framläggningstid 15 – 29.12.2022. Mer information ger Antti Kortelainen.
  Situationsplan 5141a, Situationsplan 5141b, Längdprofil 5141c, Längdprofil 5141d, Tvärprofiler 5141e, Illustration 1, Illustration 2

  Björkgrensstigen på avsnittet Laxstigen- Björkgrensstigen 28. Framläggningstid 7– 20.7.2022. Mer information ger Anette Korkiakangas. Situationsplan 5133a, Längd- och tvärprofil 5133b

  Kanaanslandsvägen avsnittet Kalvholmsvägen- Halkokarivägen. Framläggningstid 15– 28.9.2022. Mer information ger Antti Kortelainen och Anette Korkiakangas. Situationsplan 5136a,  Längd- och tvärprofil 5136b,  Trafikmärkesplaner 5136c,  Illustration. 

  Karlebygatan på avsnittet Långbrogatan-Järnvägsgatan (parkeringsrutor och ändringar av gångbanan). Framläggningstid 25.8.– 7.9.2022.  Mer information ger Tero Luokkala. Situationsplan 5138a, Tvärprofiler 5138b, Illustration

  Pärthyvlarevägen i sin helhet. Framläggningstid 18– 31.8.2022. Mer information ger Tero Luokkala.
  Situationsplan 5137a, Längd- och tvärprofil 5137b, Illustration

  Huhtavägen på avsnittet Anders Chydenius gata- Uleåvägen.  Framläggningstid 26.5– 8.6.2022. Mer information ger Antti Kortelainen. 5115a_ny, 5115b_ny, 5115c_ny, 5115d_ny, 5115e

  Trafikarrangemang vid Kiviniityn koulu på Granvägen på avsnittet Granvägen 5 – Mariegatan. Framläggningstid 26.5– 8.6.2022. Mer information ger Anette Korkiakangas. 5132a, 5132b

  Norra delen av Uleåvägen / Norraleden (Biskopsbacken). Framläggningstid 26.5– 8.6.2022. Mer information ger Jouni Laitinen.
  Lägeskarta, Planbeskrivning, Ritning över gatuarrangemang 5129_b1, Längdsnitt, J1, 5129_b2, Längdsnitt, cirkulationsplats 5129_b3, Längdsnitt, typtvärsnitt, Uleåvägen 5129_b4, Längdsnitt, typtvärsnitt, Norraleden 5129_b5, Längdsnitt, typtvärsnitt, Puntusvägen 5129_b6, Längdsnitt, Strangsvägen 5129_b7

  Strandgatan på avsnittet  Långbrogatan – Anders Chydenius gata. Framläggningstid 19.5– 1.6.2022. Mer information ger Tero Luokkala.

  • Strandgatan på avsnittet Långbrogatan- Torggatan. 5120a, 5120b,  5120c
  • Strandgatan på avsnittet Torggatan- Borgmästaregatan. 5120d,  5120e, 5120f
  • Strandgatan på avsnittet Borgmästaregatan- Anders Chydenius gata. 5120g, 5120h,  5120i
  • Illustration 5120j
  • Trafikmärkesplaner:
   på avsnittet Långbrogatan- Borgmästaregatan 5120k
   på avsnittet Borgmästaregatan- Anders Chydenius gata 5120l

   

 • Det är möjligt att delta i beredningen av gatuplaner vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens infraplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt.
  Gatuplanerna hålls offentligt framlagda under två veckor vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats före planerna godkänns.
  Du kan lämna in en skriftlig åsikt under framläggningstiden. Åsikterna behandlas av stadsstrukturnämnden.
  Infoga kontaktuppgifter om dig i åsikten och märk kuvertet eller meddelandet med ärendets namn.
  Adress:
  Karleby stad / Stadsmiljö, förvaltning
  PB 43, 67101 KARLEBY
  e-post: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

   

Kontaktinformation