Fortsätt till innehållet

Trafikplaneringen utgör en del av markanvändningsplaneringen och omfattar planeringen av fordonstrafiknät, stadens gator, kollektivtrafik samt nätverket av gång- och cykelleder.

Flytande och trygg trafik är centrala mål för trafikplaneringen.

I trafikplaneringen ingår också

  • parkeringsplanering
  • trafikmärken och skyltar
  • trafikljus
  • trafiksäkerhet

TRAFIKSÄKERHET

Trafiksäkerhetsplanen innehåller en översikt av trafiksäkerhetens nuläge i Karleby, målsättningen för trafiksäkerhetsarbetet samt ett åtgärdsprogram för förbättrandet av säkerhetsproblemen i trafikmiljön.

I Karleby har man tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter för olika myndigheter samt intressentgrupper för trafiksäkerheten. Olika myndigheter utarbetar årligen verksamhetsplaner för trafiksäkerhetsarbetet och införlivar det i sina egna verksamhetsplaner.

Trafiksäkerhetens utveckling följs upp med hjälp av kundrespons samt genom att föra statistik och analysera trafikolyckor i polisens olycksfallsregister.

 

CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Staden strävar efter att på ett tryggt och mångsidigt sätt främja cykling och gång. Nätverket kompletteras genom att planera större enhetliga helheter.

Staden har inlett anläggandet av separata cykelleder i centrum från Strandgatan, och flera leder anläggs under kommande år.

 

Kontaktinformation