Fortsätt till innehållet

Bildnings­nämnden

Bildningsnämnden är ett organ som beslutar om principer och drar upp bildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottspolitiska riktlinjer med hänsyn till språkgruppernas lagenliga och likvärdiga behov.

Verksamhetsområdet för Karleby stads bildningsnämnd omfattar småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, allmänbildande utbildning på andra stadiet, annan allmänbildande utbildning på andra stadiet, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning samt kultur-, ungdoms-, musei-, biblioteks- och idrottstjänster.

Enligt förvaltningsstadgan uppdelas bildningsnämnden i undervisningstjänsters finska och svenska sektion. Sektionerna leder nämndens serviceverksamhet och svarar för produktionen av tjänster för sin egen språkgrupp enligt verksamhetsstadgan. Skolornas direktioner lyder under sektionerna.

Medlem, suppleant

Sari Innanen, ord (C), Haasala Outi
Puurula Juha, viceord (Saml), Suonperä Sirpa
Markus Anttila, medlem (C), Reeta Savola
Petri Tofferi, medlem  (C), Pekka Pudas
Esa Mård, medlem (SDP), Marko Orava
Pirjo Urpilainen, medlem (SDP), Linda Boberg-Santala
Camilla Wikman, medlem (RKP), Heidi Kuikka
Anne Peltomaa, medlem (KD), Hanna-Lea Ahlskog
Pekka Leppälä, medlem (Sannf), Timo Pajunpää
Virpi Karhu, medlem (VF), Kauko Niemi

Stadsstyrelsens representant Sirpa Orjala (SDP)

Sammanträdestider

 • 23.3.
 • 20.4.
 • 18.5.
 • 8.6.

Sektionerna sammanträder vid behov

 • Finska sektionen har till uppgift att i fråga om de finska undervisningstjänsterna sörja för de uppgifter som inte har ålagts bildningsnämnden.

  Sektionernas särskilda uppgifter är att:

  – lägga fram förslag till bildningsnämnden om service- och resursbehoven, läroplaner och språkprogrammet vilka gäller finska undervisningstjänster.

  – göra upp serviceområdets förslag till verksamhetsutvärdering och budget samt förslag till verksamhetsplan enligt givna principer.

  – godkänna dispositionsplanerna för grundskolornas och gymnasiets serviceområden enligt de grunder som fastställts av bildningsnämnden.

  – fatta besluta om elevupptagningsområden inom grundläggande utbildning och grunderna för elevupptagning till sekundär skola samt anvisa elevernas närskola och besluta varje läsår om elevplacering.

  – godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning enligt de principer som fastställts av bildningsnämnden,

  – besluta om avstängning av en elev eller studerande för viss tid.

  – för finska undervisningstjänsters del välja ledamöter i grundskolornas och gymnasiets direktioner.

   

  Medlem, suppleant

  Esa Mård, pj (SDP), Marko Orava
  Sari Innanen, vpj (Kesk.) Outi Haasala
  Petri Tofferi, jäsen (Kesk.), Pekka Pudas
  Markus Anttila, jäsen (Kesk.), Reeta Savola
  Pirjo Urpilainen, jäsen (SDP), Marjo Salmi
  Juha Puurula, jäsen (Kok.), Sirpa Suonperä
  Irma Kemppainen, jäsen (PS), Pekka Leppälä
  Virpi Karhu, jäsen (Vas.), Kauko Niemi

  Stadsstyrelsens representant Sirpa Orjala (SDP)

 • Sektionernas uppgift är att för sin egen språkgrupps del utföra de uppgifter som inte anges som bildningsnämndens uppgifter.

  Sektionernas särskilda uppgifter är att:

  – lägga fram förslag till bildningsnämnden om service- och resursbehoven, läroplaner och språkprogrammet vilka gäller svenska undervisningstjänster.

  – göra upp serviceområdets förslag till verksamhetsutvärdering och budget samt förslag till verksamhetsplan enligt givna principer.

  – godkänna dispositionsplanerna för grundskolornas och gymnasiets serviceområden enligt de grunder som fastställts av bildningsnämnden.

  – fatta besluta om elevupptagningsområden inom grundläggande utbildning och grunderna för elevupptagning till sekundär skola samt anvisa elevernas närskola och besluta varje läsår om elevplacering.

  – godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning enligt de principer som fastställts av bildningsnämnden,

  – besluta om avstängning av en elev eller studerande för viss tid.

  – för svenska undervisningstjänsters del välja ledamöter i grundskolornas och gymnasiets direktioner.

  Medlem, suppleant

  Camilla Wikman, ordf. (C), Carola Myllykangas
  Anne Peltomaa, viceordf (KD), Hanna-Lea Ahlskog
  Leif Jakobsson, medlem (SFP), Jan-Ove Nyman
  Heidi Kuikka, medlem (SFP), Sarah Tiainen
  Mikael Hagström, medlem (C), Erik Brännbacka
  Linda Boberg-Santala, medlem (SDP), Jesper Sundström
  Fredrik Flinck, medlem (KD), Lazarus Noon
  Max Björkskog, medlem (Saml), Hannele Winter

  Stadsstyrelsens representant Marlén Timonen (SFP)