Fortsätt till innehållet

Bildnings­nämnden

Bildningsnämnden är ett organ som beslutar om principer och drar upp bildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottspolitiska riktlinjer med hänsyn till språkgruppernas lagenliga och likvärdiga behov.

Verksamhetsområdet för Karleby stads bildningsnämnd omfattar småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, allmänbildande utbildning på andra stadiet, annan allmänbildande utbildning på andra stadiet, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning samt kultur-, ungdoms-, musei-, biblioteks- och idrottstjänster.

Enligt förvaltningsstadgan uppdelas bildningsnämnden i undervisningstjänsters finska och svenska sektion. Sektionerna leder nämndens serviceverksamhet och svarar för produktionen av tjänster för sin egen språkgrupp enligt verksamhetsstadgan. Skolornas direktioner lyder under sektionerna.

Medlem, suppleant

 • Ordförande Markus Anttila (C), Esa Saari
 • Vice Ordförande Anna Nurmi-Lehto (Saml), Eeva Välikangas
 • Marjaana Leivo (C), Elina Ihanus
 • Esa Mård (SDP), Mehmet Batman
 • Linda Boberg-Santala (SDP), Sonja Sjöberg
 • Jussi Känsälä (Sannf), Jarmo Humalajoki
 • Sofia Hägglund (Sannf), Mika Ylikorpi
 • Camilla Wikman (SFP), Jennie Elfving
 • Björn Svenfelt (KD), Maria Porkola
 • Reetta Mourujärvi (Gröna), Virpi Karhu

Stadsstyrelsens representant: Emilia Teerikangas

Sammanträdestider

Sektionerna sammanträder vid behov

 • Finska sektionen har till uppgift att i fråga om de finska undervisningstjänsterna sörja för de uppgifter som inte har ålagts bildningsnämnden.

  Sektionernas särskilda uppgifter är att:

  – lägga fram förslag till bildningsnämnden om service- och resursbehoven, läroplaner och språkprogrammet vilka gäller finska undervisningstjänster.

  – göra upp serviceområdets förslag till verksamhetsutvärdering och budget samt förslag till verksamhetsplan enligt givna principer.

  – godkänna dispositionsplanerna för grundskolornas och gymnasiets serviceområden enligt de grunder som fastställts av bildningsnämnden.

  – fatta besluta om elevupptagningsområden inom grundläggande utbildning och grunderna för elevupptagning till sekundär skola samt anvisa elevernas närskola och besluta varje läsår om elevplacering.

  – godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning enligt de principer som fastställts av bildningsnämnden,

  – besluta om avstängning av en elev eller studerande för viss tid.

  – för finska undervisningstjänsters del välja ledamöter i grundskolornas och gymnasiets direktioner.

   

  Medlem, suppleant

  • Ordförande Marjaana Leivo (C), Elina Ihanus
  • Vice ordförande Markus Anttila (C), Esa Saari
  • Esa Mård (SDP), Mehmet Batman
  • Jussi Känsälä (Sannf), Jarmo Humalajoki
  • Sofia Hägglund (Sannf), Mika Ylikorpi
  • Anna Nurmi-Lehto (Saml), Eeva Välikangas
  • Reetta Mourujärvi (Gröna) Virpi Karhu
  • Eemeli Vuollo (KD), Maria Porkola

  Stadsstyrelsens representant: Sirpa Orjala

 • Sektionernas uppgift är att för sin egen språkgrupps del utföra de uppgifter som inte anges som bildningsnämndens uppgifter.

  Sektionernas särskilda uppgifter är att:

  – lägga fram förslag till bildningsnämnden om service- och resursbehoven, läroplaner och språkprogrammet vilka gäller svenska undervisningstjänster.

  – göra upp serviceområdets förslag till verksamhetsutvärdering och budget samt förslag till verksamhetsplan enligt givna principer.

  – godkänna dispositionsplanerna för grundskolornas och gymnasiets serviceområden enligt de grunder som fastställts av bildningsnämnden.

  – fatta besluta om elevupptagningsområden inom grundläggande utbildning och grunderna för elevupptagning till sekundär skola samt anvisa elevernas närskola och besluta varje läsår om elevplacering.

  – godkänna verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning enligt de principer som fastställts av bildningsnämnden,

  – besluta om avstängning av en elev eller studerande för viss tid.

  – för svenska undervisningstjänsters del välja ledamöter i grundskolornas och gymnasiets direktioner.

  Medlem, suppleant

  • Ordförnade Camilla Wikman (SFP), Johanna Vähäkainu
  • Vice ordförnade Björn Svenfaelt (KD), Marcus Tjäru
  • Linda Boberg-Santala (SDP), Sonja Sjöberg
  • Lazarus Noon (KD), Göran Björkgård
  • Jennie Elfving (SFP), Sarah Tiainen
  • Pia Leinonen (VAS), Eevi Alawadi
  • Jonas Heinola (Saml), Emma Rajaniemi
  • Patrik Friis (Saml), Max Björkskog

  Stadsstyrelsens representant: Marlén Timonen