Fortsätt till innehållet

Miljöhälso­vårdsnämnden

Karleby stadsfullmäktige tillsätter en samnämnd bestående av 12 ledamöter för sin mandatperiod och utser fyra (4) ledamöter. De övriga avtalskommunerna utser åtta (8) ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare. Nämndens ordförande är en av Karleby stads förtroendevalda.

Nämnden ansvarar för veterinärvården och hälsoövervakningen. Den fungerar som livsmedels-, hälsoskydds- och tobakstillsynsmyndighet. Till nämndens uppgifter hör även att sköta de i veterinärvårdslagen fastställda kommunala plikterna.

Värdkommun för det regionala miljö- och hälsoskyddet är Karleby. Till samarbetsområdet hör förutom Karleby även Kannus, Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.

Ledamot (närvaro- och yttranderätt), Ersättare

 • Ordförande Riitta Rahkola (Karleby), Kardique Sakone (Karleby)
 • Varapuheenjohtaja Jan-Ove Nyman (Karleby), Britt-Marie Sahlberg (Karleby)
 • Tenho Lindström (Karleby), Tarja Rantala (Karleby)
 • Göran Björkgård (Karleby), Saara Tikkakoski (Karleby)
 • Mira Kukkola (Halso), Pirkko Patana (Halso)
 • Päivi Pihlajakangas (Kannus), Irma Kemppainen (Karleby)
 • Vesa Paavola (Kaustby), Toni Anttila (Kaustby)
 • Inger Wistbacka (Kronoby), Ossian Wassborr (Kronoby)
 • Marketta Similä (Lestijärvi), Ville Kiiskilä (Lestijärvi)
 • Olavi Lassila (Perho),  Tarja Huopana (Perho)
 • Marjo Ala-Kopsala (Toholampi), Elina Järvenoja (Toholampi)
 • Jukka T. Torppa (Vetil),  Hannu Haukilahti (Vetil)

Stadsstyrelsens representant: Virpi Karhu

Som nämndens föredragande fungerar direktören för hälsoövervakningen, vars ersättare är hygienikerveterinären.

Sammanträden: Miljöhälsovårdsnämnden sammanträder i allmänhet en gång i månaden i februari, maj, september, oktober och december. Exaktare tidpunkt för följande sammanträde överenskommes på föregående sammanträde.