Fortsätt till innehållet

Byggnads- och miljönämnden

Fullmäktige utser tio (10) ledamöter till byggnads- och miljönämnden och personliga ersättare för dessa. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för nämnderna bland ledamöterna i respektive nämnd så att ordförandena är fullmäktigeledamöter.  

Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens byggnadstillsyns- och miljövårdsmyndighet. Nämndens uppgift är att sköta underhållet och renhållningen av gator och allmänna områden samt stadens parkeringsverksamhet och -övervakning. Nämnden beviljar tillstånd för miljöåtgärder och beslutar om avgörande av planeringsbehov och om undantagslov. Nämnden beslutar också om fridlysning av naturminnesmärke som avses i naturvårdslagen och om upphävning av fridlysningsbeslut.    

Byggnads- och miljönämnden fungerar som kommunens myndighet för campingområden samt som myndighet i frågor som anknyter till dagvatten och avledning av vatten samt dikning (MBL 161 a §).  

Ledamot, Ersättare  

  • Ordförande Pentti Haimakainen (Saml), Harri Palokas
  • Vice ordförande Hans Snellman (SFP), Ina Mattila
  • Raimo Hiltunen (C), Kari Kalliokoski
  • Anne Hietaharju (C), Kaisa Möttönen
  • Tiina Autio (SDP), Dennis Rönnkvist
  • Eeva-Liisa Kiiskilä (SDP), Tiia Horila
  • Janne Kastren (Sannf), Jari Kleemola
  • Timo Lassila (Sannf), Niko Keränen
  • Annika Enlund-Piirto (KD), Katja-Maaria Kaakinen
  • Sami Simpanen (VAS), Timo Turpeinen

Stadsstyrelsens representant: Jyrki Ojala

Stadsmiljödirektören fungerar som föredragande. Tillståndschefen är föredragande för bygglovs- och tillsynsärenden, miljötillstånds- och tillsynsärenden samt för andra miljöärenden, för ärenden som anknyter till dagvatten och avledning av vatten samt dikning (MBL 161 a §), för ärenden som gäller avgörande av planeringsbehov och undantagslov samt för lagstadgade fastighetsbildningsärenden. 

Sammanträden på våren 2024:

17.1.
7.2.
28.2.
20.3.
10.4.
24.4.
15.5.
5.6.
26.6.