Fortsätt till innehållet
En handledare handleder eleven

Elev- och studerandevård

MEDDELANDE GÄLLANDE PRAKTIKFÖRFRÅGNINGAR

Kuratorer inom elevvården och ansvariga kuratorer tar inte emot praktikanter under våren 2023. De studerande som är intresserade av en praktikplats hösten 2023 kan kontakta den ledande kuratorn under våren. Praktikförfrågningarna behandlas vid ett möte i april och sökandena informeras om en eventuell praktikplats inom maj månad. Vi tar bara emot tredje årets studerande.

Beakta att praktikförfrågningarna ska riktas direkt till den ledande kuratorn. Enskilda kuratorer svarar inte på förfrågningar som riktas till dem.

I Karleby stad omfattas ca 9 300 barn och unga från förskolan till gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning av elevhälsa. Elevhälsan genomförs i enlighet med lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten.

De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Verksamheten ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Stadens verksamhetsområde inom elevhälsa är tvåspråkigt och Karleby stad ansvarar också för tjänster inom andra stadiets yrkesutbildning.

Skolkuratorer 

Skolkuratorn är expert inom socialt arbete i skolgemenskapen och arbetet är i första hand förebyggande. Till skolkuratorns uppgifter hör konsultation med skolans olika yrkesgrupper gällande enskilda elever/studerande, klass- och skolgemenskaper eller samarbete med olika aktörer.

De centrala målen för skolkuratorns arbete är att främja elevens/den studerandes välbefinnande och stödja skolgången. I arbetet kan ingå diskussioner med eleven/den studerande, olika former av arbete på klass- och gruppnivå och planering av stödåtgärder. Skolkuratorns arbete grundar sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till eleven/den studerande och vårdnadshavaren samt att man stödjer deras delaktighet.

Skolpsykologer

Skolpsykologen är inom skolgemenskapen sakkunnig i elevens och den studerandes psykiska utveckling som en del av den övriga elevvården. De centrala målen för skolpsykologens arbete är att främja elevens/den studerandens välbefinnande särskilt med tanke på skolgång och lärande. Utöver detta bedömer skolpsykologen elevens eller den studerandes helhetssituation och behov av stöd. Vid behov kan skolpsykologen hänvisa hen till andra tjänster.

I skolpsykologens arbete kan det ingå stödsamtal med eleven eller den studerande, olika former av arbete på klass- och gruppnivå, bedömning av inlärningsfärdigheter och planering av stödåtgärder. Skolpsykologens arbete grundar sig på konfidentialitet och omfattas av tystnadsplikten.

Före utredning av elevens/den studerandes inlärning förutsätter vi att både undervisningspersonalen och andra samarbetspartners konsulterar skolpsykologen. Eleven/den studerande hänvisas till skolpsykologens undersökning med remiss av specialläraren.

Elever, studerande, vårdnadshavare och andra samarbetspartners kan kontakta skolpsykologerna per e-post, telefon eller via Wilma.

Elevvårdsteam

Vingesgatan 18A

67100 Karleby

e-post: förnamn.efternamn@edu.kokkola.fi

 • Ledande kurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen

  tlf. 040 806 8438

  – Kokkolan suomalainen lukio

  – Mariankadun koulu (Sairaalakoulu)

  Ansvarig kurator Jaana Kääntä

  tlf. 050 473 0008

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Halkokarin koulu

  – Rytimäen koulu

  Ansvarig kurator Carola Holmbäck-Puskala

  tlf. 050 430 3370

  – Hollihaan koulu

  – Chydenius skola

  – Svenskspråkiga förskolaenheter

  Kurator Carola Sandbacka

  tlf. 040 489 2206

  – Donnerska skolan

  – Karleby svenska gymnasium

  – Såka skola

  – Öja skola

  Kurator Miia Laitakangas-Kalliosalo

  tlf. 040 8068 399

  – Koivuhaan koulu

  – Lohtajan koulu

  – Lohtajan Kirkonkylän koulu

  – Rahkosen koulu

  – Veikko Vionojan koulu

  Kurator Jonna Keskitalo 

  tlf. 044 780 9169

  – Kiviniityn koulu

  – Mäntykankaan koulu

  Kurator Sari Rita

  tlf. 044 7809 124

  – Hakalahden koulu

  –  Jokilaakson koulu

  – Hollihaan koulu

  Kurator Eva-Maria Karlström

  tlf. 040 489 2147

  – Kälviän kirkonkylän koulu

  – Peltokorven koulu

  – Marttilan koulu

  – Ruotsalon koulu

  – Marinkaisten

  Kurator Sanna Pajukoski

  tlf. 040 806 8211 Ammattiopisto; teollisuus, logistiikka ja rakennusala

  – Konservatorio

  Kurator Tuija Tuomala

  tlf. 044 780 9382

  – Torkinmäen ja Kaustarin koulut

  – Ykspihlajan koulu

  Kurator Mari Parkas

  tlf. 040 806 8213

  – Isokylä enhetsskolan

  Kurator Marika Levijoki

  tlf. 040 806 8212

  – Ammattiopisto: Liiketoiminta ja it-media-ala, K-P:n Konservatorio

  Kurator Simo Säippä

  tlf. 044 780 9046

  – Ammattiopisto: Sosiaali- ja terveysala

  – Ammattiopisto: Valma

  – Ammattiopisto: Kälviän Nuka

  – Erityisammattiopisto Luovi

  Kurator Jenni Välisaari (projektanställd)

  tel. 050 4768 567

  Kurator Elina Ihanus (projektanställd)

  tel. 050 4009 013

  Kurator inom förskoleundervisnigen Minna Somero

  tlf. 050 4301 428

 • Ledande skolpsykolog Johanna Puumala

  tlf. 040 806 5352

  – Ammattiopisto Hyvinvointikampus, Konservatorio

  – Kiviniityn koulu

  – Kontaktskolor: Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu, Marinkaisten koulu, Mariankadun koulu

  Skolpsykolog Jetta Aarnio

  tlf. 040 8065 997

  – Ammattiopisto

  Skolpsykolog Roosa Di Baldo

  tlf. 050 432 6414

  – Kokkolan suomalainen lukio

  – Ykspihlajan koulu

  – Kontaktskolor: Ruotsalon koulu

  Skolpsykolog Tiia Kyhyräinen

  tlf. 040 489 2236

  – Halkokarin koulu

  – Rytimäen koulu

  – Hakalahden koulu

  Kontaktskolor: Hollihaan koulu, Jokilaakson koulu

  Skolpsykolog Minna Lehtola

  tlf. 040 8065 996

  – Torkinmäen ja Kaustarin koulut

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Tuva (ammattiopisto), Luovi, Kälviä nuka

  Kontaktskolor: Peltokorven koulu, Kälviä kirkonkylän koulu, Marttila

  Skolpsykolog Anna-Karin Noromies

  tlf. 040 806 8426

  – Chydenius skola

  – Villa skola

  – Såka skola

  – Öja skola

  – Karleby svenska gymnasium

  – Kontaktskolor: Donnerska skola

  Skolpsykolog Kaisa Saarenpää

  tlf. 040 8065 017

  – Isokylän koulu

  – Mäntykankaan koulu

  Kontaktskolor: Veikko Vionoja ja Rahkosen koulut

  Skolpsykolog Annika Söderholm

  tlf. 050 4102 684

  Finsksprågiga och svensksprågiga förskolor

  – Kontaktskolor: Koivuhaan koulu