Fortsätt till innehållet

Anordnande av eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

I Karleby ordnas sådan eftermiddagsverksamhet som avses i 8 a kap. i lagen om grundläggande utbildning i anknytning till samtliga skolor med årskurs 1–6. Morgonverksamhet ordnas enbart för barn med beslut om specialundervisning.

Staden svarar för verksamhetens lagenlighet och samordnar den. Serviceproducenterna är i huvudsak olika organisationer. Verksamheten erbjuds elever i årskurs 1 och 2 samt elever i årskurs 3–9 inom specialundervisningen.

Verksamheten är i första hand avsedd för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Verksamheten ordnas i regel i skolornas lokaler.

Utbildningsstyrelsen har godkänt grunderna som styr målen för och det centrala innehållet i den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i 48 a § 3 mom. i lagen om grundläggande utbildning. Morgon- och eftermiddagsverksamhet ska ordnas enligt grunderna som trädde i kraft 1.8.2011.

Eftermiddagsverksamhetens verksamhetstider

 • Eftermiddagsverksamheten ordnas kl. 12–17
 • Eftermiddagsverksamheten ordnas läsåret 2023–2024 vardagar 9.8.2023 – 31.5.2024
 • Verksamheten ordnas inte på lördagar som undantagsvis är skoldagar, under skollov (höstlov, jullov och sportlov) och inte heller på avslutningsdagar.

Ansökan om eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamheten är i första hand avsedd för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. I Karleby används inga urvalskriterier utan alla elever i årskurs 1–2 som lämnar in en ansökan beviljas en plats i eftermiddagsverksamheten.

 • Du kan ansöka om en plats i eftermiddagsverksamheten i samband med att barnet anmäls till skolan med en elektronisk blankett som finns i systemet Wilma. Ansökningstiden är årligen 1.2–30.4. Endast de elever som börjar i årskurs 1 kan ansöka elektroniskt.
 • Efter att ansökningstiden gått ut kan du ansöka om en plats med blanketten som du kan skriva ut här. Skriv ut blanketten och fyll i den. Lämna in en undertecknad ansökan, t.ex. genom att skanna in den, till carita.laitala(at)kokkola.fi.
 • Beslut om en beviljad plats i eftermiddagsverksamheten skickas per e-post (eller per brev).

Ansökan till verksamheten under läsåret

 • Du kan också ansöka om en plats i eftermiddagsverksamheten under läsåret med blanketten som du kan skriva ut här. Lämna in ansökan två veckor före barnet börjar i eftermiddagsverksamheten till den verksamhetsplats där barnet söker en plats.

Uppsägning av plats i eftermiddagsverksamheten

 • En plats i eftermiddagsverksamheten ska sägas upp två veckor före barnet slutar i eftermiddagsverksamheten. Meddela verksamplatsen om uppsägningen av platsen endera personligen eller skriftligen.

Verksamhetsavgift

 • 80 €/månad, närvarande 13 dagar eller mer
 • 60 €/månad, närvarande 1-12 dagar
 • syskonrabatt -20 %

* Verksamhetsavgift 1.8.2024

 • 90 €/månad, närvarande 13 dagar eller mer
 • 70 €/månad, närvarande 1-12 dagar
 • syskonrabatt -20 %

  * Höjning av kundavgifter för eftermiddagsaktiviteter fr.o.m. 1.8.2024 (nämden för utbilding och fostran 19.12.2023 § 110).

I avgiften ingår mellanmål och olycksfallsförsäkring samt utflykter och evenemang som ingår i verksamheten. Serviceproducenten tar ut avgiften av barnets vårdnadshavare.

Mål för eftermiddagsverksamheten

Målet för eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets övergripande välbefinnande och hälsa samt att skapa en grund för en god uppväxt. Ett ytterligare mål är att stödja hemmets och skolans fostrande arbete och erbjuda barnet mångsidig och högklassig verksamhet tillsammans med en trygg vuxen.

Vid anordnandet av verksamheten iakttas en verksamhetsplan som godkänts av bildningsdirektören och vars syfte är att ordna högklassig verksamhet vid alla verksamhetsplatser på lika grunder.

Eftermiddagsverksamhetens centrala innehåll

 • alla verksamhetsplatser får planera och genomföra verksamheten på sitt eget sätt
 • verksamheten ska ur barnens synvinkel utgöra en harmonisk och mångsidig helhet
 • verksamheten erbjuder socialt samspel och estetiska upplevelser
 • verksamheten erbjuder uppiggande, mångsidig motion och utevistelse dagligen samt möjlighet till egen aktivitet
 • verksamheten erbjuder avkoppling och vila
 • det är frivilligt att göra hemläxor i eftermiddagsverksamheten, dvs. barnen får om de vill göra en del av hemläxorna men ansvaret för att barnet gör sina läxor ligger hos barnets vårdnadshavare
 • alla barn ska känna sig välkomna till eftermiddagsverksamheten
 • också barnen får delta i planeringen av verksamheten och deras idéer beaktas i mån av möjlighet

Uppföljning av verksamheten

Enligt 8 a kap. 48 c § i lagen om grundläggande utbildning ska kommunen utvärdera den morgon- och eftermiddagsverksamhet som den ordnar eller skaffar samt delta i extern utvärdering av verksamheten. Resultaten av utvärderingen används för att utveckla verksamheten.

Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplatser

Eftermiddagsverksamhet ordnas vid samtliga skolor med årskurs 1–6 i Karleby läsåret 2023–2024.
18 finskspråkiga och 4 svenskspråkiga verksamhetsplatser.

 • Verksamhetens arrangör Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby rf.

  • ordförande Eva Wilenius, tfn 044 2816 620, wilenius.eva(at)gmail.com
  • kontaktperson Charlotta Uusitalo, Charlotta.uusitalo(at)kokkola.fi, tfn 044 7809 788

  verksamhetsplats:

  Chydenius, tfn 0400 989 200

 • Verksamhetens arrangör Föreningen Folkhälsan i Karleby

  • ordförande: Marina Sjöstrand, tfn 041 4536 298, marina.sjostrand(at)pp.kpnet.fi

  verksamhetsplats:

  Villa, tfn 044 2424 878

 • Verksamhetens arrangör Såka Daghems- och Byagårdsförening rf.

  • Verksamhetsledare Anne Nissi, anne.nissi(at)sakabyagard.fi

  verksamhetsplats:

  Såka, tfn 040 3533 720

 • Verksamhetens arrangör Föreningen Folkhälsan i Öja

  • ordförande Tarja Jakobsen, tfn 0400 959 687, tarja.jakobsen(at)anvianet.fi

  verksamhetsplats:

  Öja, tfn 0400 216 984

 • Verksamhetens arrangör Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry

  • verksamhetsledare Tuija Biskop, tfn 050 5976 585, tuija.biskop(at)martat.fi

  verksamhetsplatser:

  Halkokari, tfn 044 3363 205

  Storby, tfn 044 3363 218

  Älvdalen, tfn 044 3363 204

  Rytibacken, tfn  044 3363 210

 • Verksamhetens arrangör Kokkolan 4H-yhdistys ry

  • verksamhetsledare Tuula Torppa, tfn 040 5041 564, tuula.torppa(at)4h.fi

  verksamhetsplatser:

  Björkhagen, tfn 040 5187 609

  Yxpila, tfn 040 3562 102

 • Verksamhetens arrangör Kälviän 4H-yhdistys ry

  • verksamhetsledare Tuire Matilainen, tfn 044 3350 080, kalvia(at)4h.fi

  verksamhetsplatser:

  Kelviå kyrkby, tfn 044 3533 435

  Marttila, Kelviå, tfn 044 3350 081

  Peltokorpi, Kelviå, tfn 044 7276 115

 • Verksamhetens arrangör Immersion ry – kielikylpylasten vanhempainyhdistys

  • ordförande: Kaisa Rainio, tfn 040 5232 233, kaisa.k.rainio(at)gmail.com

  verksamhetsplats:

  Hållhagen, tfn 040 7085 678

 • Verksamhetens arrangör Karleby stad

  • koordinator: Jenny Järvela, tfn  040 8050 855, jenny.jarvela(at)kokkola.fi (1.2.-30.6.2024)

  verksamhetsplatser:

  Storby, specialundervisning, tfn 040 8068 293

  Kaustar, tfn 040 4892 130

  Tallåsen, tfn 044 7095 903

  Storkisbacken, tfn 044 7809 898

  Ruotsalo, Kelviå, tfn 040 8068 289

  Maringais, Lochteå, tfn 040 8066 010

  Lochteå kyrkby, tfn 044 7809 796

  Rahkonen, Ullava, tfn 050 4436 901

  Veikko Vionoja, Ullava, tfn 040 4892 108

  Kiviniitty, specialklass, tfn 050 5015 768