Fortsätt till innehållet

Den grundläggande utbildningen är en nioårig avgiftsfri allmänbildande utbildning. Alla barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds i allmänhet det år barnet fyller sju år och pågår tills den studerande har fyllt 18 år. Läroplikten kan avslutas redan tidigare om den studerande avlägger studentexamen eller en yrkesinriktad examen.

Kokkolan aikuislukio ansvarar för undervisningen i slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna.

I Karleby finns 27 skolor med grundläggande utbildning varav 22 är finskspråkiga skolor och 5 är svenskspråkiga.

Skolor inom grundläggande utbildning

Betonad undervisning

Inom den grundläggande undervisningen i Karleby ordnas betonad undervisning i språkbadsklasser (årskurs 1–9) samt i matematik- och musikklasser (årskurs 3–9). I årskurs 7–9 ordnas också betonad undervisning i idrott.

Betonad undervisning ordnas enbart inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Karleby.

 • Språkbadsundervisning ordnas i Hollihaan koulu för elever i årskurs 1–6 och i Kiviniityn koulu för elever i årskurs 7–9. I språkbadsundervisningen ligger fokus på lärande där eleven har en aktiv roll. Målet för språkbadsmetoden är funktionell språkfärdighet så att eleven tillägnar sig det främmande språket genom att använda språket i praktiken och läroämnena som undervisas.

  Varje läsår startar en språkbadsgrupp för årskurs 1 på svenska och på engelska. Till båda grupperna väljs högst 22 elever med finska som modersmål. Före eleverna börjar i årskurs 1 har de deltagit i språkbad i daghemmet och förskolan. Undervisningen fortsätter enligt läroplanen för språkbadsundervisning till årskurs 9.

  Betonad undervisning i Karleby (på finska)

 • I Hakalahden koulu och Kiviniityn koulu ordnas betonad undervisning i idrott för elever i årskurs 7–9. Elever som går på idrottsklassen fostras till idrottare, och sammanjämkningen av studierna och den ökande träningsmängden blir allt viktigare. Idrottsklasserna samarbetar med lokala tränare och föreningar.

  Samtliga elever i årskurs 6 inom den grundläggande utbildningen i Karleby kan söka till idrottsklassen. Eleverna söker till idrottsklassen med en separat ansökningsblankett. Valet grundar sig på elevens baskunskaper i idrott, skolframgång i gymnastik och en intervju. Klassen har högst 24 elever.

  Betonad undervisning i Karleby (på finska)

 • Matematikbetonad undervisning ordnas för elever i årskurs 3–6 i Halkokarin koulu och för elever i årskurs 7–9 i Hakalahden koulu. Matematikklassen erbjuder inspirerande, funktionell och mångsidig undervisning för elever som är intresserade av matematik. Eleverna har möjlighet att fördjupa sina matematiska kunskaper och utveckla en stark matematisk tankeförmåga.

  Högst 24 elever väljs på basis av ett urvalsprov till undervisningsgruppen som inleds årligen i årskurs 3. Elevens matematiska färdigheter bedöms mångsidigt i urvalsprovet som ordnas i årskurs 2. Undervisningen fortsätter i enlighet med läroplanen för matematikklasser till årskurs 9.

  Betonad undervisning i Karleby (på finska)

 • Musikbetonad undervisning ordnas för elever i årskurs 3–6 i Mäntykankaan koulu och i Kiviniity koulu för elever i årskurs 7–9. Samtliga elever i musikklassen får individuell undervisning i ett instrument vid Mellersta Österbottens konservatorium på egen bekostnad. Musikklassverksamheten kombinerar en fritidsaktivitet och skolgången på ett naturligt sätt.

  Högst 24 elever väljs årligen på basis av ett urvalsprov till undervisningsgruppen som inleds i årskurs 3. Under januari-februari testas alla elever i årskurs 2 som deltar i den allmänna undervisningen. Elever som deltar i en smågrupp inom specialundervisningen deltar i testet om vårdnadshavaren och elevernas egna lärare anser att eleven kan fortsätta sina studier i musikklassen. I samband med urvalsprovet, som består av två delar, väljs ett instrument i vilket eleven undervisas i, i samarbete med konservatoriet. Undervisningen fortsätter i enlighet med läroplanen för musikklasser till årskurs 9.

  Betonad undervisning i Karleby (på finska)