Fortsätt till innehållet
Chydenius skola

Chydenius skola

I Chydenius skola ordnas undervisning för förskole-elever samt  elever i åk 1-6. I skolan finns också en så kallad Resursklass där elever med stödbehov har möjlighet att utvecklas under en period på minst 8 veckor. Donnerska skolan, dvs. åk 7-9 har all sin slöjdundervisning i fastigheten. Dessutom ordnar Folkhälsan i Gamlakarleby eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2. Skolans elevantal läsåret 2023-2024 är 249 elever medan det i förskolegruppen finns ca 40 barn. Personalen består av 35 personer, varav 25 jobbar inom småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen.

Inlärningsmiljön är frisk, formbar och inspirerande. De arkitektoniska lösningarna möjliggör mångsidiga användningsmöjligheter för atrium som finns i mitten av byggnaden. Det omringas av utrymmen som kan tack vare sin formbarhet sammanfogas till atriumet för att skapa mer öppna utrymmen för större tillställningar.

Förutom att skolan fått sitt namn efter den historiskt betydelsefulla Anders Chydenius, har staden Karleby, som fyller 400 år, hyllats med att man namngett utrymmen med begrepp som har historisk anknytning till nejden. Elever har sina hemklasser i de tre formbara cellerna; Skeppsvarvet, Tjärdalen och Garveriet. Varje cell fungerar som en egen enhet, vars verksamhet drivs av ett lärarteam. Årskurserna undervisas av två kompanjonlärare.

 • Förskolan

  Tom Nygård

  Carina Ruhanen

  Sofia Lindqvist

  Anki Kuniala

   

  Skolans lärare

  Carola Sweins 1A

  Brita-Lena Ylimäki 1B

  Johanna Wallis 2A

  Maria Renlund 2B

  Annika Petterson 3A

  Maria Wentjärvi 3B

  Ville Huuhka 4 A, vikarie för Lovisa Brandt-Granholm

  Jenni Järvinen 4B, vikarie för Elin Bäck Sandbacka

  Anna Store 5A

  Anders Sjöberg 5B

  Lotta Åström 6A

  Markus Enlund 6B, vicerektor

  Anna Ylimäki-Wentin, timlärare

   

  Skolgångshandledare

  Lena Borg

  Eila Kentala

  Jenny Puumala

  Jonna Kungas

  Heidi Kattilakoski

  Åsa Berg

  Speciallärare

  Anna Lainio

  Katarina Jansson, vikarie för Alma Arnautovic-Stenfors (0447809773)

  Martina Rusten, vikarie för Petra Weckström

   

  Rektor

  Charlotta Uusitalo

  Annan personal

  Terttu Wentin (skolsekreterare)

  ? (kurator)

  Jemina Blom (skolhälsovårdare)

  ? (ansvarig på köket)

  Tuomo Puumala (gårdskarl)

   

  Hobbyverksamhetsledare

  Rebecca Rasmus

 • Samarbetsområdets direktion gemensamt för de svenskspråkiga skolorna i Karleby.

 • Elevkåren består av representanter från alla årskurser och fungerar under ledning av Carola Sweins och Maria Renlund

 • Linda Jansson fungerar som ordförande för föräldrarådet. Skolans lärarrepresentant varierar.

 • Skolan har som målsättning att skapa en aktiv och motiverande skolvardag för eleven. I undervisningen läggs vikt på delaktighet, växelverkan och funktionalitet. Skolan arbetar för ett starkt modersmål och en finlandssvensk identitet. Goda sociala färdigheter samt medvetenhet om sig själv och sina styrkor förstärks genom positiv pedagogik. Kollegiet inskolas i TCM-metoden vars huvudprincip är ta fasta på det goda, snarare än att tillrättavisa ett oönskat beteende.

 •  

  SKOLORNAS ORDNINGSREGLER (årskurserna 1–6)

   

  Chydenius skola

  Dessa ordningsregler gäller för Chydenius skola.

   

  Syftet med ordningsreglerna och tillämpningen av dem

  Syftet med ordningsreglerna är att försöka skapa en bra skoldag samt att främja tryggheten och trivseln i skolan. Ordningsreglerna är till hjälp för att förbättra både elevernas och personalens välbefinnande[1].

   

  Elevernas rättigheter och skyldigheter

  Elevernas rätt till likabehandling och jämlikhet samt andra rättigheter

  Alla elever har rätt att få gå i skola, rätt till likabehandling och jämlik behandling, rätt till personlig frihet och integritet samt rätt till skydd för privatlivet.

  Alla elever har rätt att få undervisning under alla skolans arbetsdagar, rätt till en trygg studiemiljö samt andra förmåner och tjänster som lagstiftningen föreskriver.

  Eleverna ska bemötas lika vid övervakningen av att ordningsreglerna följs och även vid förseelse av ordningsregler ska elevernas likabehandling beaktas.

   

  Elevens skyldigheter

  En elev i läropliktsålder är skyldig att delta i undervisningen tills läroplikten är genomförd[2]. En elev kan vara borta från skolan om eleven har fått tillstånd till frånvaro[3]. Eleverna är skyldiga att utföra sina skoluppgifter samvetsgrant, att ta reda på vilka uppgifter ska göras under frånvaron och att uppföra sig sakligt och vänligt mot alla. Var och en tar ansvar för sina uttalanden och handlingar.

   

  Trygghet, trivsel och ostörda studier


  Ett gott uppförande

  Jag är artig: jag hälsar, tackar och hjälper. Jag använder ett sakligt och artigt språk. Jag tar hänsyn till andra och ger dem arbetsro.

  Jag kommer till lektionerna i tid, har gjort mina hemuppgifter och har med mig de studieredskap jag behöver.

  Jag uppför mig bra under alla skolans tillställningar och i situationer under skoldagen. Jag följer goda seder och uppför mig bra också under skolresan och transporter. Jag främjar skolans arbetsro och en god atmosfär.

  Jag är en god kompis; jag mobbar inte. Jag meddelar en vuxen om jag märker att någon mobbas. Jag respekterar olikheter och värdesätter andra. Alla vuxna i skolan är mina handledare.

  Jag har ett bra bordsskick. Jag köar lugnt. Jag tar bara så mycket mat som jag äter.

  Jag klär mig lämpligt och efter vädret samt beaktar vid behov säkerhets- och hygienaspekter.

   

  Att vistas och röra sig i och utanför skolan

  På rasterna får jag leka inom skolans gränser. För Chydenius skola innebär det framgården och även skogsdungen vid kortsidan av skolan. Notera att stängslet avgränsar området du får röra dig inom. Bilparkeringen bakom skolan samt avhämtningsplatsen där bilar kör fungerar som gränser där det inte finns stängsel/staket.

   

  Jag går raskt in på lektionen efter rastens slut. Jag springer inte inomhus.

   

  Jag beaktar min egen och andras säkerhet och är en god kompis i lek och spel. Jag förvarar cykeln och andra färdmedel på platser som reserverats för dem och använder dem inte under rasterna. På Chydenius skola finns avsedda cykelplatser i båda ändorna av skolan. Jag följer trafikreglerna både under skolvägen och under skoldagen. Jag använder hjälm när jag cyklar och reflex när det är mörkt. Efter avslutad skoldag stannar jag inte kvar i skolan eller på skolområdet utan startar hemåt.

   

  Ordning och renlighet samt miljöhänsyn

  Jag tar inte utan lov någon annans eller skolans egendom. Jag ställer mina egna och gemensamma saker på sina platser. Jag tar bra hand om skolans egendom, om skolbyggnaden, läroböcker, andra studieredskap, redskap som används under rasterna och idrottsredskap samt egna saker.

  Jag skräpar inte ner varken inom- eller utomhus. Jag håller skolområdet snyggt.

   

  Säkerhet

  Jag lämnar sådana saker hemma som stör skolarbetet.

  Jag meddelar omedelbart skolans personal om skada eller olycksfall.

  Om jag avsiktligt söndrar skolans egendom måste jag reparera eller ersätta skadan och sona det jag gjort[4].

  Jag följer säkerhetsanvisningarna som personalen gett.

   

  Användning av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan

  Jag använder mobiltelefon och andra elektroniska apparater bara med lärarens tillstånd. Jag ser till att telefonen inte stör under skoldagen.

  Jag använder datorer och andra apparater ansvarsfullt och bara för att utföra givna uppgifter.

  Jag handlar ansvarsfullt i sociala medier. Jag fotograferar bara de personer som gett sitt samtycke till fotograferingen. Jag publicerar inte eller delar inte utan tillstånd fotografier, videoklipp eller ljudinspelningar av en annan person på internet, i sociala medier eller på andra offentliga platser.

  Jag kopierar inte utan tillstånd text, bilder eller annan media utan att ange källan.

   

  Berusningsmedel och farliga föremål

  Det är förbjudet att röka (även elcigaretter och att använda snus) samt att använda och inneha berusningsmedel och att vara påverkad av dem på skolans område, i dess närhet och under tillställningar som skolan eller elever ordnar.

  Det är förbjudet att ha med sig föremål eller ämnen som är förbjudna i lag, som är farliga eller som är avsedda att skada egendom. Sådana är exempelvis alkohol, tobak och tobaksprodukter som avses i tobakslagen (också elcigaretter och snus), redskap för att göra upp eld, narkotika, egg- och skjutvapen, airsoftvapen, sprayfärg och fyrverkeripjäser.

   

  Disciplin och tillrättavisande

  Brott mot ordningsregler kan ha olika disciplinära åtgärder och tillrättavisning som följd. I lagen om grundläggande utbildning[5] bestäms om följande disciplinära åtgärder och tillrättavisning:

  • fostrande samtal
  • kvarsittning

   

  • eleven blir tillsagd att lämna utrymmet eller eleven avlägsnas från utrymmet
  • eleven avstängs från undervisningen
  • eleven åläggs att utföra sina hemuppgifter
  • skyldighet att städa upp
  • skriftlig varning
  • avstängning för viss tid

   

  Läraren och rektorn har rätt att granska saker som eleven har med sig. Rektorn eller lärarna kan vid behov omhänderta störande eller farliga föremål eller ämnen. Rektorn eller lärarna kan använda maktmedel om situationen det kräver.

  Lärarna och rektorn är skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till hens kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev som gjort sig skyldig till detta och för den elev som utsatts för detta.

   

   Uppföljning och granskning av ordningsreglerna

  Ordningsreglerna har utarbetats i samarbete mellan skolans personal, elever och vårdnadshavare. Föräldrarna informeras om ordningsreglerna via Wilma och på föräldramöten. Ordningsreglerna läggs fram till påseende på skolans webbplats. Ordningsreglerna ses över på skolan enligt behov och vid behov görs ändringar och tillägg i dem. När ordningsreglerna ändras skickas de till Bildningscentralen för godkännande. Ordningsreglerna följs också under tillställningar som ordnas utanför skolan, exempelvis under utflykter och lägerskola.

  Ordningsreglerna har godkänts 9.1.2023. De gäller tills vidare från och med dagen de godkänts.

  [1] Lagen om grundläggande utbildning 29 § 4 mom.

  [2] Lagen om grundläggande utbildning 25 och 26 §.

  [3] Om behörigheten att bevilja tillstånd till frånvaro bestäms i Bildningsväsendets verksamhetsstadga.

  [4] Lagen om grundläggande utbildning 35 §

  [5] Lagen om grundläggande utbildning 35§-36§