Fortsätt till innehållet

Vid elevolycksfall i skolan

Om det sker ett elevolycksfall i skolan ges första hjälp av skolhälsovårdaren eller någon annan vuxen. Vid behov uppsöks första hjälpen vid hälsocentralen. Skolan försöker få kontakt med elevens vårdnadshavare, så att någon kan komma och hämta barnet från skolan eller från första hjälpen.

Om barnet förs hemifrån till hälsocentralen p.g.a. olycksfall som skett på skolvägen eller vid skolan och om barnet remitteras till centralsjukhuset för vidare undersökningar ska de som tar emot eleven vid sjukhuset informeras om att det är fråga om ett skololycksfall.

Skolans sekreterare gör en skadeanmälan om olycksfallet till försäkringsbolaget. Anmälan görs alltid, även om inga kostnader uppstår. Om olycksfallet för med sig kostnader, till exempel för nödvändig och omedelbar transport eller vård, ansöker vårdnadshavarna om ersättning för de kostnader som uppstått elektroniskt på if.fi/internetplus. Bevis på utgifter bör endast tillhandahållas på begäran. Kontakta skolans sekreterare för mer information.

Karleby stads försäkring för skololycksfall täcker olycksfall som hänt

 • i skolan
 • på skolvägen
 • i samband med verksamhet under lägerskola i hemlandet och utomlands som omfattas av läsårsplanen
 • Dessutom gäller en reseförsäkring under utlandsresor som omfattas av skolans läroplan. Reseförsäkringen täcker kostnader för sjukdomsfall och olycksfall, om resan måste ställas in eller avbrytas eller försening i samband med resan. Försäkringen täcker inte resgods.

Försäkringen täcker

 • läkarbesök, undersökningar och åtgärder (även på den privata sektorn)
 • läkemedelskostnader
 • vårddagsavgift på sjukhus
 • undersökning och vård av tandskador
 • kostnader för resor till undersökningar och vård (kilometerersättning vid transport med privat bil högst 0,35 euro/kilometer)
 • kostnader för skolresor om den försäkrade på grund av olycksfallsskadan inte kan ta sig till och från skolan på vanligt sätt (läkarintyg krävs, i utlåtandet ska ingå en uppskattning av hur länge skjuts behövs)
 • kostnader för reparation av glasögon som gått sönder i samband med olycksfallet eller kostnaderna för skaffande av motsvarande glasögon om de inte går att reparera, förutsatt att olycksfallet har krävt läkarvård
 • ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet
 • fysikalisk behandling som läkare ordinerat efter operation eller gipsvård (max 10 gånger/1 vårdperiod/olycksfall),  vården ska ges inom sex månader från operations- eller gipsbehandlingen.
 • plastikkirurgisk vård eller operation som försäkringsbolaget på förhand givit sitt samtycke till

Försäkringen täcker inte

 • skadehändelse som orsakats av lyte, skada eller sjukdom som den försäkrade har (t.ex. en knäskada som uppstår då en epileptiker får ett epileptiskt anfall och ramlar eller en person har en strukturell tendens till luxation av knäet, som leder till fall eller en skada)
 • mineralämnen, vitaminpreparat, näringspreparat eller naturmedel
 • tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, psykologisk eller neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning eller vård
 • rehabilitering
 • fysikalisk eller annan därmed jämförbar vård, med undantag av de fall som nämns i punkten “Vårdkostnader för olycksfallsskada som ersätts”
 • kosmetisk vård eller operation
 • skada som orsakats tand eller tandprotes då man bitit, även om en extern faktor påverkat skadan
 • bestående medicinska hjälpmedel
 • övernattningskostnader, bortfall av arbetsinkomst för vårdnadshavare, anhörig eller vårdare, dagvård, hemvårdskostnader eller kostnader för hemmets skötsel eller andra därmed jämförbara indirekta kostnader
 • telefonkostnader eller parkeringsavgifter
 • för vårdkostnader som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing
 • för psykiska följder av en skada
 • för olycksfall, förgiftningar eller övriga följder som har orsakats av den försäkrades bruk av alkohol eller annat rusmedel

 

If är Karleby stads försäkringsbolag från och med den 1 januari 2020.