Fortsätt till innehållet
En kvinna med barnen tittar på en ekorre
Mostphotos

Föräldraledighet, Karlebystödet, stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn

Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för barnets frånvaro på grund av föräldraledighet eller faderskapsledighet. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning. Förutsättningen för avgiftsfriheten är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik. Lagen om om småbarnspedagogik § 15.

Du kan få Karlebystödet, stöd för hemvård eller privat vård av ditt barn om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Barn för vilka det betalas föräldradagpenning kan inte samtidigt få Karlebystöd eller hemvårdsstöd eller stöd för privat vård av barn.

 • Föräldradagpenning enligt den nya lagen

  Gäller barn vars beräknade födelse var 4.9.2022 eller senare.

  Barnets rätt till småbarnspedagogik börjar den kalendermånad under vilken barnet fyller nio månader.

  Du kan ta ut föräldraledigheten vid önskade tidpunkter tills barnet fyller två år. En förälder som är anställd i arbetsavtalsförhållande kan ta ut föräldraledigheten i högst fyra perioder tills barnet fyller två år.

  Du kan också ta ut partiell föräldraledighet. Du kan endera arbeta kortare arbetsvecka eller kortare arbetsdagar och därtill få föräldradagpenning.

  Om ditt barn är frånvarande från småbarnspedagogiken på grund av föräldraledighet kvarstår barnets rätt till samma plats inom småbarnspedagogiken i högst 13 veckor. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning.

  Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för frånvaro på grund av föräldraledighet. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning.

  Förutsättningen för avgiftsfriheten och barnets rätt till samma plats inom småbarnspedagogik är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik § 15.

  Vårdnadshavarens skyldighet att meddela om föräldraledighet

   

  Frånvarons längd

   

   

  Anmälan ska lämnas in senast

  Mer än fem dagar En månad före den planerade första frånvarodagen.
  Upprepad 1–5 dagars frånvaro En vecka före den planerade första dagen av den första frånvaron.

   

  Meddela om frånvaro med blanketten ”Anmälan om föräldraledighet”

  Lämna in anmälan i första hand som bilaga till elektroniskt meddelande

  • välj Karleby stad som mottagare av meddelandet, och Småbarnspedagogik och förskoleundervisning som mottagarens tjänst

  Lämna in följande utredningar som en bilaga till anmälan

  • FPA:s beslut om föräldrapenning, om du redan har fått det
  • om du har förkortad arbetstid och samtidigt får föräldradagpenning, bifoga det avtal om deltidsarbete som du ingått med din arbetsgivare

  Undantag: Om barnet är i ett privat daghem, lämna in anmälan om föräldraledighet direkt till servicesedelenhet.

  Länk till blanketten Anmälan om föräldraledighet

  Länk till suomi.fi meddelanden

  Anvisningen nedan gäller inte barn i servicesedelenheter.

  Lägg också in barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky Päiväkoti

  • ange start- och sluttid för de dagar barnet är närvarande i småbarnspedagogiken
  • schemat ska läggas in i Päikky senast på tisdag morgon föregående vecka kl. 8.

  När kommunen har fått blanketten “Anmälan om föräldraledighet”

  • kommunen registrerar anmälda dagar till planeringen i Päikky Daghem, vilken är synlig även för vårdnadshavaren
  • frånvarokoden ’Föräldraledighet (avgiftsfri)’ hanteras såsom ’avgiftsfri dag’
  • i faktureringen minskar varje dag med föräldraledighet (avgiftsfri) klientens avgift med en dag.
  • varje dag med frånvarokoden Föräldraledighet (avgiftsfri) minskar även för barnet användningstid för servicebehov/månad

  Barnets tid i småbarnspedagogiken

  Du kan ändra den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken om det gått minst tre månader sedan den senaste ändringen i barnets tid i småbarnspedagogiken.

 • Faderskapspenning enligt den gamla lagen 

  Gäller barn vars beräknade födelse var 3.9.2022 eller tidigare.

  Barnets rätt till småbarnspedagogik börjar den kalendermånad under vilken barnet fyller nio månader.

  Barnets pappa kan ta ut faderskapsledighet innan barnet fyller två år. Barn för vilka det betalas faderskapspenning kan inte delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten.

  Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för frånvaro på grund av faderskapsledighet. Dett gäller barn för vilka det betalas faderskapspenning. Förutsättningen för avgiftsfriheten är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik.

  Vårdnadshavarens skyldighet att meddela om faderskapsledighet 

   Anmälan om faderskapsledighet ska lämnas in två veckor innan faderskapsledigheten börjar.

  Meddela om frånvaro med blanketten ”Anmälan om föräldraledighet”

  Lämna in följande utredningen som en bilaga till anmälan

  • FPA:s beslut om faderskapspenning, om du redan har fått det

  Lämna in anmälan i första hand som bilaga till elektroniskt meddelande

  • välj Karleby stad som mottagare av meddelandet, och Småbarnspedagogik och förskoleundervisning som mottagarens tjänst

  Länk till blanketten Anmälan om föräldraledighet

  Länk till suomi.fi meddelanden

  Lägg också in barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky Päiväkoti

  • ange start- och sluttid för de dagar barnet är närvarande i småbarnspedagogiken
  • schemat ska läggas in i Päikky senast på tisdag morgon föregående vecka kl. 8.

  När kommunen har fått blanketten “Anmälan om föräldraledighet”

  • kommunen registrerar anmälda dagar till planeringen i Päikky Daghem, vilken är synlig även för vårdnadshavaren
  • frånvarokoden ’Föräldraledighet (avgiftsfri)’ hanteras såsom ’avgiftsfri dag’
  • i faktureringen minskar varje dag med föräldraledighet (avgiftsfri) klientens avgift med en dag
  • varje dag med frånvarokoden Föräldraledighet (avgiftsfri) minskar även för barnet användningstid för servicebehov/månad

   

 • Kommuntilläggets belopp

  Karlebystödet höjs till 300 euro per månad från och med 1.3.2024. Stödet räknas som beskattningsbar inkomst.

  Vem har rätt till Karlebystöd?

  • Från och med 1.3.2024 familjer som har barn under 1 år och 6 månader.
  • Familjer som får hemvårdsstöd.
  • Familjer som har Karleby som sin hemkommun enligt kommunallagen.

  Villkor för betalning av kommuntillägg

  • FPA betalar Karlebystödet som kommuntillägg endast om föräldern vårdar familjens alla barn under skolåldern. Om familjen har ett barn i förskoleålder kan barnet delta i förskoleundervisningen. Om barnet utöver förskoleundervisningen har en kommunal plats inom småbarnspedagogik, betalar FPA inget kommuntillägg för något av familjens barn.
  • Kommuntillägget betalas om hemvårdsstöd betalas för familjens alla barn som har rätt till barnavårdsstöd. Om något av familjens barn deltar i kommunal småbarnspedagogik eller får stöd för privat vård betalar FPA inte kommuntillägget. Alla familjens barn måste ha samma stödform.
  • Kommuntillägget betalas inte om familjen får fördäldrapenning. Föräldrapenning är en gemensamma benämning för följande förmåner: moderskapspenning och särskild moderskapspenning, graviditetspenning och särskild graviditetspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning.

  När betalas kommuntillägg?

  FPA betalar kommuntillägget samma dag som hemvårdsstödet i form av en förhöjd vårdpenning.  Stödet betalas på det bankkonto som stödtagaren har uppgett.

  Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn (du flyttas till FPA:s webbplats)

   

 • Du har rätt till stöd för hemvård av ditt barn om hen är under 3 år och vårdas hemma.

  Stöd för hemvård av barn söks från FPA.

  Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

 • Du kan få stöd för privat vård av barn om ditt barn är under skolåldern och vårdas av en producent av småbarnspedagogik som kommunen godkänt.

  Du kan anställa en vårdare eller söka en plats för ditt barn i ett privat familjedaghem.

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

 • Anställning av familjedagvårdare i arbetsavtalsförhållande

  Du kan anställa en privat vårdare hem till er med stödet för privat vård av barn. Då måste du hitta vårdaren själv.

  Du kan också anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller flera andra familjer. Förutsättningen är att högst fyra av barnen är under skolåldern.

  Familjen har inte rätt till privat vård av barn om en person eller en aupair som bor i samma hushåll med familjen sköter barnet i hemmet.

  Om familjen är arbetsgivaren och skötaren är en anställd då är det fråga om ett anställningsförhållande. Vårdaren ska vara myndig och föräldrarna ska kontrollera vårdarens straffregister.

  Föräldrarna och den anställda kommer överens om ett gemensamt möte med familjedagvårdsdirektören. Vid mötet ska ett arbetsavtal visas upp.

  Länken till sidan kommunal familjedagvård och familjedagvårdchefer

  Anteckning om godkännande för ansökan om stöd

  Efter mötet gör familjedagvårdsdirektören ett hembesök. Om vårdaren kan godkännas som vårdare i arbetsavtalsförhållande antecknar familjedagvårdsdirektören i FPA:s blankett för ansökan om stöd att kommunen godkänner vårdaren.

  Stöd för privat vård av barn söks från FPA.

  Stöd för privat vård av barn – dagvårdsproducent

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

  Då du anställer en privat vårdare

 • En privat vårdare

  En privat vårdare sköter ditt barn i sitt eget hem.

  En privat vårdare kan samtidigt ta hand om högst fyra heltidsbarn inklusive sina egna barn under skolåldern samt ett deltidsbarn som går i förskolan eller skolan. En privat familjedagvårdare söker själv barn till sin grupp.

  Villkor för beviljande av stöd för privat vård

  Stöd för privat vård av barn betalas om ett barn under skolåldern sköts av en privat vårdare som godkänts av staden. FPA betalar stödet för privat vård av barn direkt till den privata familjedagvårdaren.

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

  Stöd för privat vård av barn – dagvårdsproducent