Fortsätt till innehållet

Karleby har en mångsidig näringsstruktur som grundar sig på flera starka branscher. Till våra spetsbranscher hör kemi, cleantech, bioekonomi, båttillverkning och service. Företagen i Karleby och närområdet har traditioner som sträcker sig flera hundra år tillbaka samt kunnande inom internationell affärsverksamhet. Viktiga arbetsgivare är också offentliga sektorn, hälsovårdstjänsterna och de sociala tjänsterna samt utbildningssektorn.

Vi är också med i många nätverk som arbetar för att utveckla näringslivet. Ekosystemavtalet med staten skapar riktlinjer för utvecklingen av förutsättningarna för spetsbranscherna fram till 2027. Det näringspolitiska samarbetsavtalet mellan staden och företagarna styr våra lokala mål varje år.

 

 • Karleby storindustriområde (=Kokkola Industrial Park – KIP) ligger i stadsdelen Yxpila ungefär fem kilometer nordväst om stadskärnan. KIP-området omfattar 700 hektar. I området verkar 19 industrianläggningar och cirka 60 serviceföretag, sammanlagt alltså nästan 80 aktörer. I dessa företag arbetar 2 300 personer. Serviceföretagen tillhandahåller olika produkter och tjänster som stöder de lokala produktanläggningarnas kärnverksamhet.

  Företagen i storindustriområdet hör till de främsta i världen på många produktmarknadsområden och mätt med många olika indikatorer. Produktionsanläggningarna är huvudsakligen internationella och största delen av deras produktion exporteras till olika delar av världen. En viktig faktor som stöder exportindustrin är att Karleby hamn är belägen nära storindustriområdet. Nyckeln till områdets framgång är ett starkt samarbete som redan pågått i årtionden och en s.k. industriell symbios. Det har uppstått synergier mellan företagen på många nivåer, till exempel när det gäller att utnyttja sidoflöden från processindustrin, i den centraliserade serviceproduktionen och i den gemensamma utvecklingen av verksamhetskulturerna särskilt beträffande EHSQ-arbete (miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet).

  Kokkola Industrial Park har en stark framtidstro. Ett bevis för detta är också de investeringar som gjorts eller planerats i området samt den nästan kontinuerliga rekryteringen av arbetstagare.

  Läs mer om området!

 • Karleby ligger i hjärtat av den finländska båtbyggartraditionen. Båtföretagen på västkusten står för ungefär 65 procent av den finländska båtexportens totala värde. Hög kompetens och hundraåriga traditioner återspeglas i båtbyggandet i Karleby särskilt i form av motorbåtar av högsta kvalitet som tillverkas både som fritidsbåtar och för myndighetsbruk. En stor del av de båtar som tillverkas i området är beställningsprodukter som skräddarsys noggrant enligt beställarens önskemål.

  Till båtklustret i Karleby med närområden hör över 100 företag som sysselsätter ungefär 1 500 personer inklusive underleverantörer. Nya arbetstagare i båtbranschen utbildas hela tiden. Samarbetet mellan företagen och de lokala utbildningsanstalterna är smidigt och utbildningarna anpassas efter de aktuella behoven. Undervisningen sker både i läroanstalternas lokaler och i båtföretagens produktionslokaler.
  En styrka i vår båttillverkning är det omfattande lokala planerings- och underleverantörsnätverket. Materialanskaffningarna görs smidigt med hjälp av färdiga internationella nätverk. Förutom det som nämns ovan har området också bland annat starkt kunnande i komposit och aluminium, tillverkning av krävande propulsionsanordningar samt internationella servicetjänster och ett utmärkt utbud av tomter vid havet. Detta ger Karlebyregionen optimala förutsättningar för båttillverkning på toppnivå.

 • Karleby är ett betydande centrum för dagligvaru- och specialvaruhandeln i området. Den historiska handelsstaden Karleby får en mer funktionell och upplevelserik stadskärna.

  Karleby stad investerar långsiktigt i utvecklingen av den kommersiella stadskärnan. Arbetet som inleds 2022 förenar järnvägsstationen och Kosilaområdet, intensifierar de kommersiella tjänsterna och stärker verksamhetsförutsättningarna för handeln i centrum.

  Utredningar visar att Karlebys roll som handelsstad stärks även framöver tack vare den positiva befolkningsutvecklingen och den allt större köpkraften. Köpkraften ökar både beträffande dagligvaru- och specialvaruhandeln och beträffande tjänster.

Ett kompetenscenter för mångsidig kemisk industri – KIP

Kokkola Industrial Park (KIP) är Nordeuropas största ekosystem för oorganisk kemisk industri och omfattar flera toppföretag inom den kemiska industrin och metallförädlingsindustrin.

Vi satsar på att skapa och utveckla ny affärsverksamhet!

Företagarvänlighet är ett av de tre huvudtemana i Karlebys stadsstrategi. Tillsammans stärker vi det företagarvänliga klimatet och skapar framtidens Karleby!