Fortsätt till innehållet

Hur frånvaron inverkar på avgiften för småbarnspedagogik?

 • Lovdagar minskar inte avgiften för småbarnspedagogik.

 • Meddela genast barnets enhet för småbarnspedagogik om barnet blir sjukt.

  När barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad tas endast hälften av den normala månadsavgiften ut.

  När barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en hel kalendermånad tas ingen avgift ut.

 • När barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas hälften av månadsavgiften ut.

  Redan om barnet är närvarande en dag under kalendermånaden tas hela månadsavgiften ut.

 • Barnet har inte rätt till småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. För den här tiden tas ingen avgift ut.

  Läs mera om faderskapsledighet

 • Juli är en avgiftsfri månad för barnet om barnet har börjat i småbarnspedagogiken senast i augusti föregående år (t.ex. juli 2021 är avgiftsfri om barnet har börjat i småbarnspedagogiken senast 31.8.2020).

  Även om barnet deltar i småbarnspedagogiken tas ingen avgift ut i juli.

  Om barnet börjar i småbarnspedagogiken 1.9 eller efter det tas dock en avgift ut för juli.

 • Familjerna i Karleby kan få högst tre avgiftsfria månader under sommaren om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken antingen hela juni-juli, juli-augusti eller juni-augusti.

  Avgiftsfri frånvaro ansöks i april. Information om ansökningstiden ges via Päikky.

  Ett skriftligt avtal ingås om frånvaron. Anmälan är bindande och avtal som kommer in efter den utsatta tidsfristen beaktas inte. Avtalet förfaller om barnet deltar i småbarnspedagogiken under den avtalade frånvarotiden.

  Barnets plats inom småbarnspedagogiken kvarstår normalt trots sommarens avgiftsfria perioder. Stöd för hemvård av barn kan inte fås under barnets frånvaro.