Fortsätt till innehållet

Vanliga frågor

 • Till familjens inkomster beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, skattefria inkomster samt kalkylerade inkomster av skog.

  Semesterpenningen på ca 5 % läggs till bruttolönen.

  Mottagen underhållsbidrag eller underhållsstöd påverkar avgiften för småbarnspedagogik.

  Underhållsbidrag som betalas till en annan familj beaktas som avdrag.

  Inkomstutredningar som ska lämnas in 
  Blankett för företagarens inkomstutredning 

   

 • Nej. Avgiften tas ut från den dag småbarnspedagogiken inleds till den dag avtalet löper ut.

 • Antalet sjukdagar ska uppgå till minst 11 dagar för att beaktas i avgiften. Sjukdomstiden behöver inte vara oavbruten, sjukdomsdagarna kan bestå av flera enstaka sjukdomsdagar under en kalendermånad.

  För att sjukdomsdagarna ska kunna beaktas i faktureringen ska familjen genast meddela barnets enhet då barnet blir sjukt. Meddela sjukfrånvaro i första hand i Päikky.

  Om personalen inte vet att barnet är frånvarande på grund av sjukdom stämplas barnets frånvaro som annan frånvaro i journalen.

 • När barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad tas endast hälften av den normala månadsavgiften ut.

  När barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en hel kalendermånad tas ingen avgift ut.

  När barnet av annan orsak än sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad tas hälften av den normala månadsavgiften ut.

  Redan om barnet är närvarande en dag under kalendermånaden tas hela månadsavgiften ut.

  Barnet har inte rätt till småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. För den tiden tas ingen avgift ut. Avgiftsfriheten gäller det barn för vilket faderskapspenningen betalas.

 • Juli är avgiftsfri månad om den kommunala småbarnspedagogiken har inletts i augusti föregående år eller tidigare.

   

 • En månadsavgift tas ut för den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Den månatliga avgiften tas ut också för den tid barnet är tillfälligt frånvarande avgiften (9 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken).

  Om barnet av någon annan orsak än sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften.