Fortsätt till innehållet

Inkomstuppgifter

Lämna in dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst. Med den elektroniska blanketten kan du lämna in inkomstuppgifter eller godkänna att den högsta avgiften uppbärs.

Om du godkänner att den högsta avgiften uppbärs gäller din anmälan tills du meddelar om en ändring.

Ändrade inkomstuppgifter påverkar avgiften för småbarnspedagogik tidigast från den kalendermånad under vilken du meddelar dem.

Länk till inkomstgränser och inlämnandet av inkomstutredningar

Länk till lista över inkomstutredningar som ska lämnas in

Länk till elektronisk blankett Anmälan om inkomster

 

 

Inkomstgränser och inlämnandet av inkomstutredningar

 • Inkomstgränser från 1.8.2024

  Familj på 2 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 4066 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 6973 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 3 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 5245 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 8152 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 4 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 5956 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 8863 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 5 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 6667 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 9574 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 6 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 7376 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 10283 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på fler är sex personer

  • inkomstgränsen höjs med 275 euro för varje följande barn i familjen

  Avgifterna för småbarnspedagogiken är indexbundna med stöd av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (16 §). Indexjusteringarna görs med två års intervaller. Följande indexjustering träder i kraft 2024.

  Så räknar du själv en riktgivande avgift för småbarnspedagogiken

  När avgiften för småbarnspedagogik bestäms dras från familjens sammanlagda bruttoinkomster av den summa som bestäms enligt storleken på familjen. Avgiften är summan enligt avgiftsprocenten för den resterande inkomsten. Avgiften avrundas till närmaste euro. Månadsavgifter på under 30 euro uppbärs inte. Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken § 4.

  (Familjens bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent = avgift för småbarnspedagogik

  Exempelkalkyl: familj på fem personer, barnen tillbringar över 150 h/månad inom småbarnspedagogiken.

  Yngsta barnet (7000€ – 6667€) x 10,70 % = 35,63 € > 37 €
  Näst yngsta barnet 35,63 € x 40 % = 14,25 € > 14 €*
  Följande barn 35,63 € x 20 % = 7,13 €  > 7 €*

  * månadsavgifter på under 30 euro uppbärs inte

  Inkomstgränser från 1.3.2023

  Familj på 2 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 3874 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 6626 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 3 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 4998 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 7750 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 4 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 5675 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 8427 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 5 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 6353 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 9105 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 6 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 7028 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 9780 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på fler än sex personer

  • inkomstgränsen höjs med 262 euro för varje följande barn i familjen

   

   

   

 • Godkännande av den högsta avgiften

  Du kan godkänna den högsta avgiften om familjens inkomster överskrider inkomstgränsen. Gör helst ansökan med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster .

  Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

  Ändringsblankett (pdf)

  Hur och när ska jag lämna in inkomstuppgifter?

  När barnet börjar i småbarnspedagogiken ska familjens inkomstuppgifter lämnas in senast den 3 dagen följande månad.

  Lämna in inkomstuppgifterna fi första hand med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster. Inlämningen av blanketten kräver att du identifierar dig antingen med mobilcertifikat eller bankkoder.

  Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

  Ändringsblankett

  Om du inte lämnar in inkomstuppgifter

  Om du inte lämnar in en utredning över familjens inkomster före utsatt tid tas den högsta avgiften ut för småbarnspedagogik. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, § 5.

  Beakta att avgifterna för småbarnspedagogik inte gottgörs retroaktivt.

  Avgiften för småbarnspedagogik justeras tidigast från början av den månad under vilken familjen har lämnat in alla nödvändiga inkomstutredningar. Bildningsnämnden 16.2.2021 § 23.

 • Avgiften för småbarnspedagogik justeras alltid då familjens inkomster förändras

  Du är skyldig att meddela ändringar i familjens inkomster. Om beslutet om avgiften för småbarnspedagogik bygger på felaktiga uppgifter som du har lämnat kan vi ta ut en förhöjd avgift retroaktivt för högst ett år. Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken § 12.

  Avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt

  Beakta att avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt. Avgiften för småbarnspedagogik justeras tidigast från början av den månad under vilken familjen har lämnat in alla nödvändiga inkomstutredningar. Bildningsnämnden 16.2.2021 § 23.

  Ansökan om justering av avgiften

  Ansök om justering av avgiften för småbarnspedagogik i första hand med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster.

  Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering kan du ansöka om justering av avgiften med ändringsblanketten.

  Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

  Ändringsblankett

 • Barn i samma familj kan ha olika stora avgifter på grund av att beslutet om avgiften grundar sig på barnspecifika inkomster (t.ex. underhållsstöd eller underhållsbidrag för barnet i fråga, pension, kapitalinkomster). Dessa inkomster påverkar endast avgiften för barnet i fråga.

Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  • löneintyg, förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månader eller från början av anställningen
  • utredning om jämkad arbetslöshetsförmån (utöver deltidsarbete)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • studieintyg
  • beslut om studiestöd, arbetslöshetsförmån, rehabiliteringsstöd eller -penning, vuxenutbildningsstöd eller stipendium
  • om du arbetar vid sidan av studierna lämna in ett löneintyg över eller en löneuträkning av vilken framgår förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månaderna eller från början av anställningsförhållandet
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • beslut om utkomstskydd, rehabiliteringsstöd eller -penning (också partiellt rehabiliteringsstöd), flexibel eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, alterneringsersättning
  • utredning om underhållsbidrag eller underhållsstöd (inkomst för mottagaren, avdrag för betalaren)
  •  förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  •  beslut om moderskaps- och föräldrapenning, stöd för hemvård av barn eller faderskapspenning
  • om du har förkortad arbetstid och samtidigt får föräldradagpenning, bifoga lönespecifikation och det avtal om deltidsarbete som du ingått med din arbetsgivare (läs mera om skyldigheten att meddela om frånvaro på sidan föräldraledighet)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  •  beslut om pension, också barnets (t.ex. familjepension)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • blanketten Företagarens inkomstutredning ifylld
   länk till blanketten Företagares inkomstutredning
  • inkomstutredningar som nämns i företagarblanketten (varierar beroende på företagsform)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • utredning om hyresinkomster (kopia av hyresavtal och redogörelse för avdrag för hyresintäkter, t.ex verifikation på vederlag)
  • utredning om dividendinkomster och räntor (företagaren lämnar in bokförarens utredning eller en kopia av bolagsstämmans senaste protokoll)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)