Fortsätt till innehållet

Inkomstuppgifter och beslut om avgiften

 • Godkännandet av den högsta avgiften

  Du kan godkänna den högsta avgiften med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster eller med den utskrivbara ändringsblanketten.

  Inkomstgränserna för avgift för småbarnspedagogik från och med 1.3.2023 (pdf)

  Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

  Ändringsblankett (pdf)

  Inlämnandet av inkomstuppgifter

  Lämna in familjens inkomstuppgifter senaste den 3 dagen i månaden efter att barnet börjat i småbarnspedagogiken. Inkomstutredningarna ska i första hand lämnas in med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster.

  Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

  Ändringsblankett

  Om du inte lämnar in en utredning över inkomster

  Om du inte lämnar in en utredning över familjens inkomster före utsatt tid tas den högsta avgiften ut för småbarnspedagogik. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, § 5.

  Beakta att avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt.

  Avgiften för småbarnspedagogik justeras tidigast från början av den månad under vilken familjen har lämnat in alla nödvändiga inkomstutredningar. Bildningsnämnden 16.2.2021 § 23.

 • Avgiften för småbarnspedagogik justeras alltid då familjens inkomster förändras

  Du är skyldig att meddela ändringar i familjens inkomster. Om beslutet om avgiften för småbarnspedagogik bygger på felaktiga uppgifter som du har lämnat kan vi ta ut en förhöjd avgift retroaktivt för högst ett år. Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken § 12.

  Avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt

  Beakta att avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt. Avgiften för småbarnspedagogik justeras tidigast från början av den månad under vilken familjen har lämnat in alla nödvändiga inkomstutredningar. Bildningsnämnden 16.2.2021 § 23.

  Ansökan om justering av avgiften

  Ansök om justering av avgiften för småbarnspedagogik i första hand med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster.

  Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering kan du ansöka om justering av avgiften med ändringsblanketten.

  Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

  Ändringsblankett

 • Barn i samma familj kan ha olika stora avgifter på grund av att beslutet om avgiften grundar sig på barnspecifika inkomster (t.ex. underhållsstöd eller underhållsbidrag för barnet i fråga, pension, kapitalinkomster). Dessa inkomster påverkar endast avgiften för barnet i fråga.

Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  • löneintyg, förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månader eller från början av anställningen
  • utredning om jämkad arbetslöshetsförmån (utöver deltidsarbete)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • studieintyg
  • beslut om studiestöd, arbetslöshetsförmån, rehabiliteringsstöd eller -penning, vuxenutbildningsstöd eller stipendium
  • om du arbetar vid sidan av studierna lämna in ett löneintyg över eller en löneuträkning av vilken framgår förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månaderna eller från början av anställningsförhållandet
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • beslut om utkomstskydd, rehabiliteringsstöd eller -penning (också partiellt rehabiliteringsstöd), flexibel eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, alterneringsersättning
  • utredning om underhållsbidrag eller underhållsstöd (inkomst för mottagaren, avdrag för betalaren)
  •  förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  •  beslut om moderskaps- och föräldrapenning, stöd för hemvård av barn eller faderskapspenning
  • om du har förkortad arbetstid och samtidigt får föräldradagpenning, bifoga lönespecifikation och det avtal om deltidsarbete som du ingått med din arbetsgivare (läs mera om skyldigheten att meddela om frånvaro på sidan föräldraledighet)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  •  beslut om pension, också barnets (t.ex. familjepension)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • blanketten Företagarens inkomstutredning ifylld
   länk till blanketten Företagares inkomstutredning
  • inkomstutredningar som nämns i företagarblanketten (varierar beroende på företagsform)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)
  • utredning om hyresinkomster (kopia av hyresavtal och redogörelse för avdrag för hyresintäkter, t.ex verifikation på vederlag)
  • utredning om dividendinkomster och räntor (företagaren lämnar in bokförarens utredning eller en kopia av bolagsstämmans senaste protokoll)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning (finns på www.minskatt.fi> Funktioner > Kontakt > Beslut och brev > Postlåda eller Arkiv)