Fortsätt till innehållet

Inkomstuppgifter och beslut om avgiften

Inlämning av inkomstutredningar när barnet börjar i småbarnspedagogiken

Beslutet om avgiften grundar sig alltid på en inkomstutredning. Du kan också godkänna den högsta avgiften med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster eller med den utskrivbara ändringsblanketten.

Lämna in familjens inkomstuppgifter senaste den 3 dagen i månaden efter att barnet börjat i småbarnspedagogiken. Inkomstutredningarna ska i första hand lämnas in med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster.

Om du inte lämnar in en utredning över familjens inkomster före utsatt tid tas den högsta avgiften ut för småbarnspedagogik. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, § 5.

Justering av avgiften för småbarnspedagogik för ett barn som redan börjat i småbarnspedagogiken

Avgiften för småbarnspedagogik justeras alltid då familjens inkomster förändras. Du är skyldig att meddela ändringar i familjens inkomster. Om beslutet om avgiften för småbarnspedagogik bygger på felaktiga uppgifter som du har lämnat kan vi ta ut en förhöjd avgift retroaktivt för högst ett år. Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken § 12.

Beakta att avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt från och med 1.8.2021. Avgiften för småbarnspedagogik justeras tidigast från början av den månad under vilken familjen har lämnat in alla nödvändiga inkomstutredningar. Bildningsnämnden 16.2.2021 § 23.

Ansök om justering av avgiften för småbarnspedagogik i första hand med den elektroniska blanketten Anmälan om inkomster. Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering kan du ansöka om justering av avgiften med ändringsblanketten.

Syskonens avgifter

Barn i samma familj kan ha olika stora avgifter på grund av att beslutet om avgiften grundar sig på barnspecifika inkomster (t.ex. underhållsstöd eller underhållsbidrag för barnet i fråga, pension, kapitalinkomster). Dessa inkomster påverkar endast avgiften för barnet i fråga.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik ändras fr.o.m. 1.8.2021

Riktgivande räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogiken

Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

  • löneintyg, förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månader eller från början av anställningen
  • utredning om jämkad arbetslöshetsförmån (utöver deltidsarbete)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning
  • studieintyg
  • beslut om studiestöd, arbetslöshetsförmån, rehabiliteringsstöd eller -penning, vuxenutbildningsstöd eller stipendium
  • om du arbetar vid sidan av studierna lämna in ett löneintyg över eller en löneuträkning av vilken framgår förvärvsinkomster och semesterpenning för de senaste 12 månaderna eller från början av anställningsförhållandet
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning
  • beslut om utkomstskydd, rehabiliteringsstöd eller -penning (också partiellt rehabiliteringsstöd), flexibel eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, alterneringsersättning
  • utredning om underhållsbidrag eller underhållsstöd (inkomst för mottagaren, avdrag för betalaren)
  •  förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning
  •  beslut om moderskaps- och föräldrapenning, stöd för hemvård av barn eller faderskapspenning
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning
  •  beslut om pension, också barnets (t.ex. familjepension)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning
  • blanketten Företagarens inkomstutredning ifylld
   länk till blanketten Företagares inkomstutredning
  • inkomstutredningar som nämns i företagarblanketten (varierar beroende på företagsform)
  • förhandsifylld skattedeklaration SAMT beskattningsbeslut om senast verkställd beskattning
  • utredning om hyresinkomster (kopia av hyresavtal eller verifikation på vederlag som hyresvärden betalat)
  • utredning om dividendinkomster och räntor (företagaren lämnar in bokförarens utredning eller en kopia av bolagsstämmans senaste protokoll)