Fortsätt till innehållet

Ändringar i inkomstuppgifter eller familjens storlek

 

Justering av avgiften för småbarnspedagogik

Begär justering av avgiften för småbarnspedagogik i första hand via elektronisk blankett Anmälan om inkomster. Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering begär justering av avgiften med ändringsblanketten. Bifoga verifikat över ändrade inkomster.

Observera att avgifterna för småbarnspedagogik gottgörs inte retroaktivt. Avgiften för småbarnspedagogik justeras tidigast från början av den månad under vilken familjen har lämnat in alla nödvändiga inkomstutredningar. Bildningsnämnden 16.2.2021 § 23.

Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

Elektronisk blankett Anmälan om inkomster

Ändringsblankett

Skyldighet att anmäla väsentliga förändringar i inkomster

Familjen är skyldig att anmäla väsentliga förändringar i familjens inkomster och förändringar i familjens arbets- eller studiesituation eller familjens storlek.

Om beslutet om påförande av avgift uppenbart har byggt på felaktiga uppgifter som klienten eller hens företrädare har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år.

Klientavgiften justeras också om gällande bestämmelser ändras.

Hur gemensam vårdnad inverkar på avgiften för småbarnspedagogik

Om barnets vårdnadshavare har olika adresser men barnets småbarnspedagogik ordnas i en kommun bestäms avgiften på basis av inkomsterna för den familj hos vilken barnet enligt befolkningsdatasystemet bor.

Avgiften bestäms enligt vårdnadshavarens nuvarande familjestorlek, bruttoinkomster och barnets tid i småbarnspedagogiken. Barnets vårdnadshavare kommer gemensamt överens om betalningen av avgiften för barnets småbarnspedagogik.